Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Akceptuję (nie pokazuj tego powiadomienia) | Nie akceptuję (zabierz mnie z tej strony!)
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Kwiecień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 1920 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Dziś mamy 109 dzień roku
do końca pozostało 256 dni
Znak zodiaku:Baran
,Świadczenie usług weterynaryjnych"
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[0]
Wprowadził  - Rachwał Ewa 2013-04-05 14:47:55
Opublikował - Rachwał Ewa 2013-04-05 15:06:22
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2013-04-10 14:00:00 Status : rozstrzygnięty
 

RGNiOŚ.271.2.2013                                                                                                                                     Oleśnica, dn. 05 kwietnia 2013 r.
                                                                                          Zaproszenie
                          do składania ofert na zadanie pn. ,Świadczenie usług weterynaryjnych"

I.  Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, tel.fax: 071/3140200/3140204 adres strony internetowej: www.olesnica.wroc.pl, NIP: 911-17-77-943.
II.  Procedura: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ).
III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług weterynaryjnych od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2013 r. w zakresie:
1. zapewnienie całodobowej gotowości do wykonywania usług weterynaryjnych w przypadku wyłapania zwierząt bezdomnych;
2. przeprowadzanie sterylizacji i kastracji psów i kotów;
3. dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów;
4. wykonywanie usług elektronicznego znakowania zwierząt.
IV. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości wykonywanych zabiegów, o których mowa w punkcie III (od 1 do 4) do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2013 r., przyjętym uchwałą Nr XXX/208/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2013 r.
V. Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2013 r. do godziny 14.00.
VI. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica.
Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem: ,Świadczenie usług weterynaryjnych".
Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Oferty należy złożyć na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia.
                                                                                                                                                                                  Wójt
                                                                                                                                                                                  /-/ Marcin Kasina

 

Załącznik Nr 1: formularz oferty

OFERTA

.............................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)
NIP: ..................................................
Nr telefonu: (0- )..............................
Nr fax: (0- ).....................................
e-mail: ..............................................

Urząd Gminy w Oleśnicy
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica


1. Odpowiadając na ogłoszenie postępowania o wartości poniżej 14 000 EURO na zadanie pn.

"Świadczenie usług weterynaryjnych", oferujemy:
1) wynagrodzenie ryczałtowe za całodobową gotowość i przeprowadzanie usługi weterynaryjnej w okresie trwania umowy, tj. od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r. w kwocie: ?.........................................
2) przeprowadzanie sterylizacji i kastracji psów i kotów - koszt jednostkowy tj. od 1 wykonanego zabiegu - ?.............................................
3) dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów - koszt jednostkowy tj. od 1 wykonanego zabiegu - ?...............................................
4) dokonywanie usług elektronicznego znakowania zwierząt - koszt jednostkowy tj. od 1 wykonanego zabiegu: ?..................................................
Jestem świadomy, że wartość zamówienia nie przekroczy wysokości środków przeznaczonych na ten cel w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2013 r., przyjętym uchwałą Nr XXX/208/13 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2013 r.
2. Oświadczam, że posiadam kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług weterynaryjnych, co potwierdzam przedkładając dokument uprawniający mnie do wykonywania usług.
3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych złożoną ofertą w okresie 10 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.


Załącznikami do oferty są:
1)..........................................................................


...............................................
(miejscowość i data)
                                                                                                                                                                                            ..............................................
                                                                                                                                                                                                    (podpis i pieczęć)

*)niepotrzebne skreślić

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24