Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Akceptuję (nie pokazuj tego powiadomienia) | Nie akceptuję (zabierz mnie z tej strony!)
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Kwiecień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 1920 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Dziś mamy 109 dzień roku
do końca pozostało 256 dni
Znak zodiaku:Baran
Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Oleśnica - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2017-04-10 12:02:08
Opublikował - Fluder Mariola 2017-04-10 12:05:06
Status : rozstrzygnięty
Ogłoszenie nr 62346 - 2017 z dnia 2017-04-10 r. Oleśnica: Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Oleśnica OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu: Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica, krajowy numer identyfikacyjny 931934791, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. +48713140200, faks +48713140204, e-mail urzad@olesnica.wroc.pl Adres strony internetowej (URL): www.olesnica.wroc.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Oleśnica Numer referencyjny ZP.271.1.2017.zWR Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego II.2) Rodzaj zamówienia Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: Nie II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Oleśnica w okresie od 02.05.2017 r. do 30.04.2018 r. - liczba sołectw: 29 - Liczba gospodarstw domowych objętych systemem odbioru odpadów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. - 3637 II.5) Główny kod CPV): 90500000-2, Dodatkowe kody CPV: II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 756000.00 Waluta: PLN SEKCJA III: PROCEDURA III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki III.2) Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. III.3 Uzasadnienia wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: Zamówienie jest zgodne z art. 32 dyrektywy 2014/24/WE i zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie może być udzielone przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 -3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a)zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób; b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a; c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Powyższe przesłanki spełnione są w przedmiotowej sprawie w całości, dlatego możliwe i prawidłowe jest udzielenie zamówienia z zastosowaniem trybu z wolnej ręki. Gmina Oleśnica jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100 % udziałów w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z/s w Boguszycach 56-400 Oleśnica. Gmina Oleśnica decyduje o 2/3 składu organu nadzorczego w spółce, odgrywa decydującą rolę w zakresie ustalania jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje także swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki, który określa szczegółowy przedmiot działalności spółki , Uchwale Rady Gminy Oleśnica i umowie wykonawczej. Ponad 90 % działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę. Średni przychód wykonywanych zadań powierzonych przez Gminę Oleśnica osiągnięty przez spółkę w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych wynosi ponad 90 % . Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje zatem przesłanki określone w hipotezie art. 67 ust 1 pkt 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 201 5 r. poz. 21 64 ze zm.), i umożliwia zastosowanie jego dyspozycji. SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne z Sp. o.o, sekretariat@gpkolesnica.pl, Oleśnica, 56- 400, Boguszyce 118 a, kraj/woj. dolnośląskie Z up. Wójta /-/ Krzysztof Skórzewski Zastępca Wójta
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24