Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Wideotłumacz Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościBudżet Gminy na 2021 rok podjęty jednogłośnie !
2020-12-30 14:42:27, opublikował: Kembłowska Agnieszka
Rada Gminy Oleśnica przyjęła uchwałę budżetową oraz wieloletnią prognozę finansową na rok 2021. Radni byli jednomyślni. „Za“ projektem przyszłorocznych dochodów i wydatków przedstawionych przez Wójta Marcina Kasinę głosowało 15 obecnych na sesji rajców.

Na XXV sesji Rady Gminy Oleśnica, która odbyła się 22 grudnia 2020 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Gminy Oleśnica, radni podjęli uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.
Poddanie ww. uchwał pod głosowanie poprzedziło wystąpienie Wójta Marcina Kasiny, w którym włodarz gminy szczegółowo omówił założenia ogólne budżetu, dochody i wydatki gminy oraz kluczowe inwestycje zaplanowane na 2021 rok. Następnie pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały odczytane przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja.

Podjęta uchwała budżetowa określa:

Dochody budżetu gminy na kwotę 81.527.308,47 zł, w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 77.296.975,87 zł;
b) dochody majątkowe w wysokości 4.230.332,60 zł.

Wydatki budżetu gminy na kwotę 86.148.484,47 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości  75.053.560,13 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości 11.094.924,34zł.

Wydatki bieżące gminy obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 46.014.845,77 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.482.595,99 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 23.532.249,78zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.204.500,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24.405.649,49 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 521.564,87 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego - 907.000,00 zł.

Wydatki majątkowe gminy obejmują:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.944.924,34 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 74.289,00 zł;
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 150.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 4.621.176,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą:
1) przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na kwotę 1.850.000,00 zł,
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.150.000,00 zł;
3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.621.176,00 zł.

Przychody budżetu gminy określa się na kwotę 5.739.493,22 zł, rozchody budżetu określa się na kwotę 1.118.317,22 zł.

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 89.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 261.000,00 zł.

Określa się wysokość dotacji udzielanych na realizację zadań publicznych na kwotę 3.928.789,00 zł, z tego:
1) dotacje podmiotowe w wysokości 2.535.000,00 zł, w tym:
a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 2.100.000,00zł,
b) dla innych podmiotów w wysokości 435.000,00zł;
2) dotacje celowe w wysokości 1.393.789,00 zł, w tym:
a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, w wysokości 809.000,00 zł,
b) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 40.000,00 zł;
c) na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.500,00 zł,
d) na pomoc finansową na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 482.289,00 zł,
e) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 60.000,00 zł.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 170.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 170.000,00 zł.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 1.850.000,00 zł.

Podczas sesji podjęto także następujące uchwały, które przegłosowano jednomyślnie:
a)  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2021, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Oleśnica;
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Oleśnica;
d) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
e) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”;
f) w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2021 rok".

Agnieszka Kembłowska
Biuro Rady

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24