Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Kondolencje
2028-07-09 14:40:54, opublikował: Bojanowski Paweł

Czytaj
Gazyfikacja Gminy Oleśnica
2027-09-27 14:34:54, opublikował: Bojanowski Paweł

Gazyfikacja Gminy Oleśnica

Informacja z dnia 1 lutego 2018 r.:

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy miejscowości Boguszyce i Spalice !

W związku z działaniami podjętymi przez Gminę Oleśnica i Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) dot. budowy sieci gazowej w sołectwach Boguszyce, Osiedle Boguszyce i Spalice, informuję, że na dzień 31 stycznia 2017 r. do Urzędu Gminy Oleśnica wpłynęły 134 wnioski, od mieszkańców i przedsiębiorców z ww. miejscowości, o określenie warunków przyłączenia gazu ziemnego. Ilość złożonych wniosków oraz wnioskowana moc przyłączeniowa urządzeń gazowych miała wpływ na pozytywny wynik analizy techniczno-ekonomicznej przeprowadzonej przez PSG. Koncepcja gazyfikacji powyższego obszaru została zaakceptowana przez Dyrekcję Oddziału Zakład Gazowniczy we Wrocławiu i wdrożona do Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2019. Gazyfikacja podzielona została na trzy etapy, z czego pierwszy realizowany będzie do Zakładu Galwanizacyjnego w miejscowości Boguszyce ze względu na deklarowany przez ww. zakład wolumen zużycia paliwa gazowego.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków o przyłączenie do sieci gazowej mogą wypełnione wnioski składać w Urzędzie Gminy Oleśnica lub do PSG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ziębickiej 44, 50-507 Wrocław. Za pośrednictwem Urzędu zebrane wnioski również zostaną przekazane do PSG.

Aktualne informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu (www.olesnica.wroc.pl).

Jestem przekonany, że gazyfikacja następnych trzech sołectw z terenu gminy Oleśnica (dotychczas zgazyfikowano cztery sołectwa), po pierwsze w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, ale co ważne w perspektywie rozwoju gminy, wpłynie również na wzrost atrakcyjności kolejnych terenów dla potencjalnych inwestorów.

Korzystając z okazji chciałem podziękować mieszkańcom za złożone wnioski, sołtysom gazyfikowanych sołectw oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Oleśnica Panu Tadeuszowi Kunajowi za zaangażowanie w walce o tak ważną dla gminy inwestycję.

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

  Proponowane przez PSG etapy realizacji gazyfikacji - mapa

Czytaj
Wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym - SUSZA. (do 13.07.18!)
2018-07-19 14:20:43, opublikował: Zaręba Łukasz

Wniosek producenta rolnego

Załącznik - Produkcja roślinna i zwierzęca
Załącznik - Informacja dla producentów rolnych

Informuję, że wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą przyjmowane będą w nieprzekraczanym terminie do 13 lipca 2018 r.

Ewentualne pytania dotyczące wypełnienia wniosku: 71 314-02-02.

Czytaj
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wszechświętem
2018-07-16 14:58:46, opublikował: Koreń Katarzyna


Wójt Gminy Oleśnica
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wszechświętem,
Wszechświęte 16 b, 56-400 Oleśnica

1. Organ prowadzący publiczną szkołę podstawową:
Gmina Oleśnica
Ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica

2. Nazwa i adres szkoły podstawowej której dotyczy konkurs:
Szkoła Podstawowa we Wszechświętem
Wszechświęte 16 b
56-400 Oleśnica

3. Wymagania wobec kandydata:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, § 2, § 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać łącznie:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych               z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r.
poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,
7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych,
16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

5. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4-7, 12 i 13.

6. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

7. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu do korespondencji i numeru telefonu oraz z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wszechświętem, Wszechświęte 16 b, 56-400 Oleśnica" , w terminie do 30 lipca 2018 r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Oleśnica).

8. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty należy składać w terminie podanym w treści ogłoszenia.
Adres skrytki Urzędu Gminy Oleśnica na ePUAP-ie: /UGOLESNICA/skrytka.

9. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zastępca Wójta

/-/ Krzysztof Skórzewski

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej we Wszechświętem

 

Czytaj
Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Oleśnicy
2018-07-13 13:41:07, opublikował: Bojanowski Paweł

Spotkanie dotyczącye rekrutacji do "Żłobka Gminnego w Oleśnicy" w ramach projektu pn.”DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, odbędzie się w dniu 17 lipca 2018 r. (wtorek) o godzinie 10 w sali nr 18 Urzędu Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24 w Oleśnicy.

Rekrutacja do żłobka odbędzie się w dniach od 18 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.

Regulamin rekrutacji do projektu wraz z wymaganymi dokumentami:

Format PDF
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Formularz zgłoszeniowy do projektu "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie Kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"

Format DOC
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Formularz zgłoszeniowy do projektu "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie Kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"

Regulamin rekrutacji do projektu wraz z wymaganymi dokumentami - druki z powiększoną czcionką:

Format PDF
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Formularz zgłoszeniowy do projektu "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie Kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"

Format DOC
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Formularz zgłoszeniowy do projektu "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie Kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"

Info: Referat OP

Projekt pn.”DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI” jest współfinansowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Czytaj
Sprzęt ratownictwa dla OSP
2018-07-11 10:11:31, opublikował: Pawłowska Agnieszka

Przekazanie sprzętu ratownictwa dla OSP

         6 lipca 2018 r. w siedzibie OSP Ligota Polska nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Gościem wydarzenia byli strażacy, wójt Marcin Kasina oraz minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa.
         OSP z terenu Gminy Oleśnica zostały doposażone w sprzęt ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach programu zakupiono defibrylatory, torby ratownicze, halligany dielektryczne, zestawy osłon poduszek Airbag, walizkami z flarami., zestawy walizkowe do oznakowania wypadków, wyciągarki ręczne T-MAX, latarki ręczne z nakładkami sygnalizacyjnymi.
         Zadanie wpółfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
          Łączna wartość zakupionego sprzętu i urządzeń to 33.410,00 zł z czego 33.069,90 zł pochodzi z dotacji celowej a 341,10 zł z budżetu Gminy Oleśnica.

Marcin Rzeźnik

 

Czytaj
Zawiadomienie o XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Oleśnica
2018-07-09 12:31:51, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica VII kadencji odbędzie się 12 lipca 2018 r. o godz. 15.00  /czwartek/ w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Czytaj
Wszystkich: 1362, wyświetlone od 0 do 7    Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24