Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościStypendia na rok 2017/2018
2017-09-06 08:26:56, opublikował: Galik Monika
N F O R M A C J A

dla mieszkańców Gminy Oleśnica w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych przyznawanych na rok szkolny 2017/2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 90b i 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz uchwała Nr XXIII/156/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 marca 2005 r. ; uchwała Nr XXIV/101/08
z dnia 17 września 2008 r. oraz uchwała Nr X/56/11 z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica.

1. Pomoc materialna przysługuje:
a/ uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

b/ wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

c/ uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

2. Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, a miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne obecnie nie może być większa niż 514 zł netto na osobę w rodzinie.

3. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
a/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
b/ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
c/ całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

4. Stypendium przyznaje przez wydanie decyzji Wójt Gminy Oleśnica po rozpatrzeniu złożonego wniosku.
5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
a/ jeden z rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletni uczeń,
b/ dyrektor szkoły lub ośrodków, o których mowa w pkt 1 b.

6. Procedura składania wniosków:
a) zainteresowani określeni w pkt 6 składają wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 15 września 2017 r., a słuchacze kolegium do dnia 15 października 2017 r.

Formularze wniosków można pobierać w Referacie Promocji Współpracy i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 ( pok. 23, I piętro)  a także na stronie internetowej Urzędu Gminy.

7. Do wniosku załącza się zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach NETTO wszystkich osób będących we wspólnym gospodarstwie domowym ucznia lub słuchacza, uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

8. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

9. Rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 930 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

10. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, tj.:
1) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
2) długotrwała choroba ucznia lub najbliższego członka rodziny,
3) szkoda wyrządzona uczniowi oraz jego rodzinie nagłym wypadkiem lub klęską żywiołową,
4) inna, szczególna okoliczność.

11. O zasiłek szkolny można ubiegać się (składając wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica)                    w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku.

12. Zasiłek szkolny:
a) może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
b) realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków.

 wniosek

zaświadczenie ze szkoły

oświadczenie

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24