Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOGŁOSZENIE I OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla działek 36, 382, 406/18 i 682/11 obręb Boguszyce
2017-09-06 10:51:26, opublikował: Ogrodnik Mariusz

Oleśnica, dnia 06.09.2017 r.


RGNiOŚ.6721.1.15.1.2017

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 36, 382, 406/18 i 682/11 obręb Boguszyce, gmina Oleśnica

 Na podstawie art. 17 pkt 9) i 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1405) oraz uchwały Rady Gminy Oleśnica nr XIII/76/15 z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13.09.2017 r. do 06.10.2017 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica, Ul 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w godz. pracy urzędu.
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, Ul 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica o godz. 11:00
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia o planowaniu i z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Oleśnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2017 r.

 Zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 

Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.
 

Zgodnie z art. 40 wyżej wymienionej ustawy wnioski i uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Oleśnica, Ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica;
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, Ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w pokoju nr 2, w godzinach pracy Urzędu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: urzad@olesnica.wroc.pl - opatrzone tematem "zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 36, 382, 406/18 i 682/11 obręb Boguszyce, gmina Oleśnica").

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina


Oleśnica, dnia 06.09.2017 r.


RGNiOŚ.6721.1.15.2.2017

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 36, 382, 406/18 i 682/11 obręb Boguszyce, gmina Oleśnica

 Na podstawie art. 17 pkt 9) i 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) art. 39. ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1405) oraz uchwały Rady Gminy Oleśnica nr XIII/76/15 z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13.09.2017 r. do 06.10.2017 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica, Ul 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w godz. pracy urzędu.
 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, Ul 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica o godz. 11:00.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia o planowaniu i z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Oleśnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2017 r.

 Zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 

Zgodnie z art. 39 ust 1. pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 40 wyżej wymienionej ustawy wnioski i uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Oleśnica, Ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica;
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, Ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w pokoju nr 2, w godzinach pracy Urzędu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: urzad@olesnica.wroc.pl - opatrzone tematem "zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 36, 382, 406/18 i 682/11 obręb Boguszyce, gmina Oleśnica").

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina


 

Biuletyn Informacji Publicznej
 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24