Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościInformacja dla pracodawców na temat dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2017
2017-08-07 11:32:17, opublikował: Koreń Katarzyna

W związku z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2016 poz. 1943 ze zm.) informuję pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, że mogą otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia w roku 2017 zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) ze środków Funduszu Pracy.
W 2017 roku pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:
1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku do Wójta Gminy Oleśnica dotyczącego młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Oleśnica, który ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy w roku 2017, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
Dofinansowanie, o którym mowa stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 9).


Do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego należy dołączyć:
• Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych pracodawcy lub osoby szkolącej (np. kopia dyplomu mistrza w zawodzie, zaświadczenie o zatrudnieniu instruktora praktycznej nauki zawodu).
• Potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych pracodawcy lub osoby szkolącej (np. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego).
• Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku obrotowym oraz w 2 latach poprzedzających tj. 2015-2016 albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
• Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z określeniem jego rodzaju (nauka zawodu - zawód lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy – rodzaj pracy).
• Świadectwo pracy - potwierdzenie zatrudnienia w zakładzie pracy w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
• Zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu młodocianego do szkoły, oświadczenie o nieuczęszczaniu do szkoły lub świadectwo ukończenia szkoły.
• Kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe młodocianego ze zdanego egzaminu.

          
Uwaga:
Pracodawcy, którzy dotychczas nie zgłosili do Wójta Gminy Oleśnica faktu zawarcia umowy  z młodocianym pracownikiem, a zamierzają złożyć w 2017 roku wniosek o refundację poniesionych z tego tytułu kosztów,  proszę o zgłoszenie tego faktu, gdyż ułatwi to określenie wielkości środków koniecznych do realizacji tego zadania, które są otrzymywane  w oparciu  o te dane.

Informacja dla pracodawców

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24