Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Konkurs fotograficzny, „Dolnośląskie – fokus na fundusze”
2018-08-09 08:46:09, opublikował: Rzeźnik Marcin

Zapraszamy do zapoznania się oraz wzięcia udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Do 30 października 2018 r. można zgłaszać zdjęcia przedstawiające inwestycje, które powstały dzięki funduszom unijnym. Fotografie mogą przedstawiać elementy krajobrazu czy architektury. Szczególnie ucieszą nas zdjęcia, na których mieszkańców lub turystów korzystających np. z nowopowstałej infrastruktury.

Każdy uczestnik powinien zgłosić fotografie przedstawiające minimum trzy różne projekty, a łączna liczba wymaganych fotografii to 15 sztuk.
Co ważne, każdy uczestnik powinien wybrać przynajmniej jeden projekt z  listy dołączonej do regulaminu konkursu. Pozostałe projekty mogą pochodzić z listy zawierającej wszystkie dofinansowane projekty – można ją znaleźć TUTAJ

 

W listopadzie jury oceni wszystkie nadesłane prace i przyzna nagrody:

I miejsce 5 000 zł
II miejsce 3 000 zł
III miejsce 2 000 zł

Prace konkursowe na płytach CD lub DVD wraz z formularzem uczestnictwa należy dostarczyć (pocztą, kurierem lub osobiście) do końca października 2018 r.

Pocztą lub kurierem na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego – z dopiskiem Konkurs fotograficzny, „Dolnośląskie – fokus na fundusze”. 

Osobiście na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, Wydział Komunikacji i Dialogu Społecznego – z dopiskiem Konkurs fotograficzny, „Dolnośląskie – fokus na fundusze”, pok. nr 1003/1004, w godzinach 7.30 – 15.30.

 Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne są na stronie organizatora.

Czytaj
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w „Żłobku Gminnym w Oleśnicy”,
2018-08-08 08:57:30, opublikował: Koreń Katarzyna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy 
 w „Żłobku Gminnym w Oleśnicy”, 
ul. Wileńska 32 i 32a,  56-400 Oleśnica

1. Stanowisko pracy:
Opiekun w „Żłobku Gminnym w Oleśnicy”
Liczba lub wymiar etatu: 4 etaty
Wymiar czasu pracy: 8

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) kandydat posiada obywatelstwo polskie,
2) kandydat posiada wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca kwalifikacje:
1. pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
2.  osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
a)  co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b)  przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa  w punkcie 1.
3.  Jeżeli osoba, o której mowa w punkcie 2a) nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
3) kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
6) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
7) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony   na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
8) kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
9) kandydat posiada nieposzlakowana opinia,
10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna w żłobku.

3. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość aktów prawnych dot. opieki nad dziećmi do lat 3, przepisów  BHP i przeciwpożarowych,
b. bardzo dobry kontakt z dziećmi,
c. motywacja do pracy,
d. odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, umiejętność pracy  w grupie,
e. umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
f. zdolności organizacyjne,
g. mile widziane - podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy).

4. Główne obowiązki opiekuna:
a. opieka pielęgnacyjna i wychowawcza dzieci,
b. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolność i zainteresowania poprzez obserwację i kontakt indywidualny,
c. opracowanie planów zajęć dla grupy dzieci,
d. współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji  i udzielanie porad  rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
e. ustalanie formy pomocy w działaniu wychowawczym,
f. dbanie o bezpieczeństwo i  zdrowie dzieci,
g. nadzór nad przestrzeganiem ustalonego porządku dnia,
h. prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z rozwojem psychofizycznym dziecka,
i. dbałość o stan sanitarno-higieniczny dzieci,

5. Wymagane dokumenty:
a. CV uwzględniające przebieg dotychczasowego wykształcenia i kariery zawodowej wraz z danymi teleadresowymi,
b. list motywacyjny,
c. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d. kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
e. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
f. oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h. oświadczenie kandydata że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw  na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
i. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
j. oświadczenie, że kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
k. mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy, oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnienie przedstawionych wymagań, osiągnięć i sukcesów
l. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1) termin – do 14 sierpnia 2018 r., do godz. 13.00
2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście;
3) miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, pokój nr 22 lub 23. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w „Żłobku Gminnym w Oleśnicy”.  Decyduje data i godzina faktycznego wpływu aplikacji do urzędu.

7. Dodatkowe informacje:
1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Oleśnica po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
2) kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;


 

Czytaj
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej we Wszechświętem
2018-08-07 15:27:19, opublikował: Koreń Katarzyna
Wynik konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej we Wszechświętem
Czytaj
Znak graficzny Prezydenta RP „Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018".
2018-08-07 10:50:29, opublikował: Szymańska Urszula

Już od miesiąca sierpnia 2018 do czerwca 2019 roku korespondencja wychodząca z Urzędu Gminy Oleśnica będzie wzbogacona znakiem graficznym Prezydenta RP
„Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018".

Stosowanie okolicznościowego znaku graficznego Prezydenta RP „Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918–2018” bezpośrednio wiąże się z obchodami stulecia odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości.

Czytaj
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12
2018-08-06 13:37:52, opublikował: Bojanowski Paweł

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/ 2
Obszar: województwo dolnośląskie powiat oleśnicki
Ważność: od godz. 12:00 dnia 07.08.2018 do godz. 06:00 dnia 10.08.2018
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 22°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Magdalena Muszyńska-Karbowska
Godzina i data wydania: godz. 11:51 dnia 06.08.2018

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 dolnośląskie/oleśnicki od 12:00/07.08 do 06:00/10.08.2018 temp. maks 34 st, temp min 22 st.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

  zobacz ostrzeżenie meteo w oryginalnym formacie PDF

Czytaj
Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Gminnego w Oleśnicy
2018-08-03 13:40:21, opublikował: Bojanowski Paweł

Rekrutacja uzupełniająca do "Żłobka Gminnego w Oleśnicy" w ramach projektu pn.”DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, trwać będzie od 6 sierpnia 2018 r. aż do zapełnienia wolnych miejsc.

Regulamin rekrutacji do projektu wraz z wymaganymi dokumentami:

Format PDF
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Formularz zgłoszeniowy do projektu "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie Kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"

 Format DOC
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Formularz zgłoszeniowy do projektu "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie Kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"

Regulamin rekrutacji do projektu wraz z wymaganymi dokumentami - druki z powiększoną czcionką:

Format PDF
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Formularz zgłoszeniowy do projektu "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie Kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"

 Format DOC
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Formularz zgłoszeniowy do projektu "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie Kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do udziału w projekcie "Dolnośląskie Żłobki"

Info: Referat OP

Projekt pn.”DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI” jest współfinansowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Czytaj
Wyniki rekrutacji do "Żłobka Gminnego w Oleśnicy"
2018-08-02 15:05:38, opublikował: Koreń Katarzyna

Urząd Gminy Oleśnica zawiadamia, że wyniki rekrutacji do "Żłobka Gminnego w Oleśnicy" w ramach projektu pn.”DOLNOŚLĄSKIE ŻŁOBKI” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dostępne są w siedzie Urzędu Gminy Oleśnica.

Czytaj
Wszystkich: 2851, wyświetlone od 7 do 14   < Poprzednie  Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24