Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Akceptuję (nie pokazuj tego powiadomienia) | Nie akceptuję (zabierz mnie z tej strony!)
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasi
2018-01-12 10:47:56, opublikował: Pawłowska Agnieszka

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych  z Gminy Oleśnica”

Czytaj
Pamiętniki rolnika
2018-01-11 09:40:26, opublikował: Bojanowski Paweł

Pamiętniki rolnika

Weź udział w konkursie, napisz historię swojego gospodarstwa i zgarnij nawet 2500 zł nagrody (zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymują odpowiednio 1500 zł i 500 zł; poza tym, aż 30 nagród rzeczowych ufundowanych przez agrofakt.pl)
Wystarczy *

1. wpisać w komputerze adres: www.pamietnikrolnika.pl
2. Przeczytać regulamin
3. Zarejestrować się
4. Opisać swoje gospodarstwo na minimum 5 stronach maszynopisu

Nie czekaj. Termin do końca lutego !!!
* Dotyczy rolników, którzy zaczęli gospodarowanie w latach 1990 – 2012.

Info: AgroFoto

Czytaj
Wykłada się do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp dla obrębu Cieśle, gmina Oleśnica
2018-01-11 08:11:03, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Ferie w Szkole Podstawowej w Smolnej - 18 stycznia 2018 r.
2018-01-10 11:19:17, opublikował: Bojanowski Paweł

Czytaj
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej - LGD Dobra Widawa
2018-01-05 08:01:47, opublikował: Rzeźnik Marcin

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej.

Czytaj
LGD Dobra Widawa informuje o planowanej do realizacji operacji własnej - 2017 r.
2018-01-05 07:51:49, opublikował: Bojanowski Paweł

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ 

 1. Zakres tematyczny operacji:

Innowacyjna promocja walorów przyrodniczych i kulturowych poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi multimedialnych w prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Tytuł operacji: „Aplikacja NATURA” – Dobra Widawa obszar zdrowego i aktywnego wypoczynku

Operacja powinna być zgodna z:

 • Przedsięwzięciem V. Innowacyjna promocja walorów przyrodniczych i kulturowych;
 • Celem ogólnym 2. Zwiększenie poczucia integracji i tożsamości społeczności lokalnej;
 • Celem szczegółowym 2.3. Wzmocnienie tożsamości lokalnej przez innowacyjną promocję jego walorów;

Wskaźniki, jakie powinna osiągnąć operacja:

 • Liczba osób korzystających z aplikacji prezentującej walory przyrodnicze i kulturowe obszaru – 500 osób;
 • Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1;
 • Liczba działań związanych z multimedialnymi narzędziami prezentacji walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru – 1;
 • Wysokość środków na realizację operacji:
 • - 50 000,00 zł brutto

Wysokość dofinansowania: do 98% kosztów kwalifikowanych

C. Operacja będzie oceniana pod względem następujących kryteriów wyboru (treść kryteriów w załączniku nr 4):

 • - Innowacyjność
 • - Powiązanie z innymi projektami
 • - Wykorzystanie lokalnych zasobów
 • - Promocja LGD
 • - Doradztwo w siedzibie LGD* (kryterium nie dotyczy operacji realizowanych przez LGD)
 • - Kompletność, spójność i przejrzystość wniosku

Minimalna liczba punktów do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej – 4 pkt.

D. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Wymagane dokumenty, w tym: formularz ZGŁOSZENIE (w oryginale) wraz z formularzem „INNOWACYJNOŚĆ OPERACJI” (w oryginale) oraz dokumentami potwierdzającymi, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia należy złożyć osobiście w siedzibie LGD Dobra Widawa, przy ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica lub przesłać pocztą tradycyjną, w ciągu 30 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

E. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia – patrz Załącznik nr 3.

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (do pobrania: word, pdf);
 2. Formularz innowacyjność operacji (do pobrania: word, pdf);
 3. Wykaz podmiotów, które mogą zostać beneficjentem oraz informacje o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia (do pobrania: word, pdf);
 4. Lokalne Kryteria Wyboru dla Przedsięwzięcia V. Innowacyjna promocja walorów przyrodniczych i kulturowych (do pobrania: word, pdf);
 5. Opis operacji (do pobrania: word, pdf);
Czytaj
Zapytanie ofertowe OP.4471.1.2018 dotyczy organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2018-01-04 14:51:45, opublikował: Koreń Katarzyna


Zapytanie ofertowe OP.4471.1.2018
(dotyczy organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli)

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, NIP: 911-17-77-943

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i prowadzeniu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
a) organizowanie i prowadzenie szkoleń, doradztwa, warsztatów metodycznych  i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych, szkoleniowych rad pedagogicznych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych, w łącznym wymiarze 60 godzin, obejmujące:
- przedmioty humanistyczne –  15 godzin,
- przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 15 godzin,
- przedmioty artystyczne – 5 godzin,
- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – 3 godziny,
- pracy z uczniami o specjalnych potrzebach  edukacyjnych – 3 godziny,
- wspierania uzdolnień – 3 godziny,
- umiejętności miękkie – 5 godzin,
- przygotowanie programowe – 5 godzin,
- elementy systemowe (Karta Nauczyciela, ustawa Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty) – 3 godziny,
- awans zawodowy – 3 godziny.
Poszczególne bloki godzinowe w odniesieniu do poszczególnych zakresów tematycznych mogą ulec zmianie – stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego. O zmianie Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę mailowo; zmiana te nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksowania. Zmianie nie ulega łączna ilość godzin zamówienia.
b) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami poprzez zorganizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
dla dyrektorów/wicedyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów  i psychologów szkolnych;
c) prowadzenie platformy edukacyjnej, stanowiącej forum wymiany doświadczeń między nauczycielami, miejscem kontaktów z doradcami metodycznymi   i konsultantami oraz udostępnienie  nauczycielom miejsca w sieci do prowadzenia własnych działań edukacyjnych;
d) realizowanie działań na rzecz wspierania uzdolnień uczniów, w tym organizowanie etapów powiatowych konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek oraz konkursów przedmiotowych w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz konkursów artystycznych;
e) prowadzenie punktu doradczo-informacyjnego prowadzonego  przez szkolnego doradcę zawodowego, realizującego zadania z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego i doradztwa zawodowego — dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli oddziałów gimnazjalnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 16 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

IV. OBSZAR WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:
Wyłącznie obszar Gminy Oleśnica i obszar Miasta Oleśnica.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl do dnia 12 stycznia 2018 r. do godz. 15.30;
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15 stycznia 2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.olesnica.wroc.pl;
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
5. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.olesnica.wroc.pl.

VII. OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie
oraz za pośrednictwem strony internetowej Gminy Oleśnica.

IX. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 314 02 22 oraz adresem   e-mail:  urzad@olesnica.wroc.pl.
2. Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
3. Pozstępowanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez podania przyczyny.
 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

Czytaj
Wszystkich: 2718, wyświetlone od 7 do 14   < Poprzednie  Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24