Rada Gminy Oleśnica podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy, którzy wznieśli nowy budynek lub budowlę bądź rozbudowali, nadbudowali lub odbudowali te już istniejące, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od tej nieruchomości.

Na złożenie wniosku przedsiębiorca ma czas do 15 lutego roku następującego po roku, w którym nastąpiło oddanie do użytkowania wybudowanego obiektu lub zawiadomienie o oddaniu do użytkowania, wydane przez właściwy organ. Szczegółowe zasady otrzymania zwolnienia od podatku od nieruchomości zostały określone w omawianej uchwale, która obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.

Uchwała wpisuje się w strategię gminy mającą na celu wspieranie jej rozwoju poprzez przyciąganie nowych inwestycji. Ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minims należą do jednych z najważniejszych elementów, uwzględnianych przy ubieganiu się o tytuł GMINY FAIR PLAY, który gmina otrzymała w latach 2012 – 2014.

Obwieszczenie Nr 1/20 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis