W celu zachęcenia do inwestowania na terenie gminy Oleśnica i wspierania przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji podjęto dwie znaczące uchwały:

Pierwsza z nich dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Uchwała nr VII/36/15 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz jej zmiana uchwalona Uchwałą nr II/28/19 Rady Gminy Oleśnica z dnia 17 stycznia 2019 r.). Zwolnienie to dotyczy budynków będących nowymi inwestycjami, ale również rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy już istniejących budynków lub budowli, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Kolejna uchwała, która ma służyć wspieraniu przedsiębiorców, dotyczy wysokości stawek podatku od środków transportowych (Uchwała nr XII/106/19 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2019 r.), w której przyjęto najniższe z możliwych stawki opodatkowania.

Gmina Oleśnica uzyskała Certyfikat Złota Lokalizacja Biznesu „Gmina Fair Play”. Konkurs ten ma na celu promowanie gmin, które są przyjazne inwestorom. Obecnie Gmina uczestniczy w projekcie współorganizowanym przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej pt. „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego”.

Zachęty regionalne:

Podstawową formą pomocy publicznej oferowanej przedsiębiorcom w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE) jest zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy.

Decyzja o wsparciu wydawana jest na okres 10 lat (w przypadku województwa dolnośląskiego) i zawiera warunki dotyczące:

    poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji,
    zatrudnienia w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników,
    terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane,
    maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określaniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej,
    kryteriów ilościowych i jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca,
    terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana.

Wsparcie inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego jest udzielane na prowadzenie większości działalności produkcyjnych i usługowych na rzecz produkcji. Możliwe jest również korzystanie ze wsparcia w zakresie działalności usługowej.

Zgodnie z mapą pomocy publicznej na lata 2014-2020 intensywność pomocy publicznej w zależności od wielkości przedsiębiorcy i lokalizacji inwestycji wynosi odpowiednio:

Jak uzyskać decyzję o wsparciu i zwolnienie z podatku dochodowego?
1. Skontaktuj się z ekspertem z WSSE „INVEST-PARK” – Departament Obsługi Inwestora, tel. +48 74 664 91 54 lub +48 74 664 91 79, e-mail: doi@invest-park.com.pl,
2. Wybierz lokalizację nowej inwestycji spośród oferty nieruchomości położonych na obszarze 29 powiatów (użyj kreatora lub szczegółowej mapy)
3. Zweryfikuj założenia projektu w odniesieniu do określonych w przepisach kryteriów ilościowych i jakościowych
4. Złóż do WSSE „INVEST-PARK” wniosek o udzielenie decyzji o wsparciu nowej inwestycji (wniosek dostępny w dziale – do pobrania),
5. Pozostań z nami w kontakcie: tel. +48 74 664 91 54 lub +48 74 664 91 79, e-mail: doi@invest-park.com.pl

Zachęty inwestycyjne – krajowe (granty rządowe):

1. Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

    sektor motoryzacyjny,
    sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
    sektor lotniczy,
    sektor biotechnologii,
    sektor rolno-spożywczy,
    sektor nowoczesnych usług,
    działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje). Szczegółowe informacje - https://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne#

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Unijny program umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce.
Szczegółowe informacje - www.poir.gov.pl

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Unijny program dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki na działania związane np. z np. gospodarką niskoemisyjną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia.
Szczegółowe informacje - www.pois.gov.pl

Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej znajdą Państwo na https://www.paih.gov.pl/pl oraz www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy