Zgodnie z art. 162 § 1 w związku z art. 168 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników, do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy w kadencji 2024-2027. Na liście ławników, do uzupełnienia pozostaje jedno miejsce. 

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
- prezesi właściwych sądów;
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

1. Wymagania niezbędne

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
· posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
· jest nieskazitelnego charakteru;
· ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
· jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
· posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
· jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

Ławnikami nie mogą być:
· osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
· osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
· funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
· adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy;
· duchowni;
· żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
· funkcjonariusze Służby Więziennej;
· radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

2. Zgłoszenia 

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  stwierdzające brak  przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
6. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa;
7. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem numeru PESEL,  miejsca stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji  z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat  na ławnika.

3. Termin i miejsce składania dokumentów. 

Niezbędne dokumenty kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24, pok. nr 19 Biuro Rady do dnia 5 stycznia 2024 r. Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Biurze Rady, tel. 713 140 219.

    Krzysztof Skórzewski
                                         Zastępca Wójta