Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Maj 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Dziś mamy 139 dzień roku
do końca pozostało 226 dni
Znak zodiaku:Byk
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica w roku 2017
Ogłoszenie Dokumenty[4] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2017-04-20 14:25:32
Opublikował - Fluder Mariola 2017-04-20 14:55:47
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-04-25 09:00:00 Status : rozstrzygnięty
Oleśnica, dnia , 20.04.2017 r. RGNiOŚ.7031.7.U. 2017 OGŁOSZENIE postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO na zadanie pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica w roku 2017 w okresie od 02.05.2017 do 31.12. 2017 r. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 tel.fax: 071/3140200/3140204 adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl NIP: 911-17-77-943 II. Procedura: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 poz. 101 ze zmianami ). III. Opis przedmiotu zamówienia: CPV:90500000-2 1. Zakres zamówienia obejmuje : 1) odbiór odpadów komunalnych: a) niesegregowanych (zmieszanych) w sposób umożliwiający ważenie odpadów w miejscu odbioru, b) segregowanych, w tym: - opakowań z papieru i tektury, - opakowań z tworzyw sztucznych, - opakowań ze szkła, c) wielkogabarytowych, d) zużytych opon ( od pojazdów do 3,5 t ,dopuszczalnej masie całkowitej ) , e) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych f) odpadów biodegradowalnych; 2) transport odebranych odpadów do miejsca zbierania odpadów komunalnych, to jest: na teren działki nr 74/2 i 74/3 obręb Smolna. nr nieruchomości 150 3 ) przedkładanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów o ilości odebranych odpadów oraz kart przekazania odpadu do RIPOK; 4) bieżące monitorowanie poprawności sposobu gromadzenia i segregowania opadów przez właścicieli nieruchomości, dokumentowanie pisemne stwierdzonych nieprawidłowości i przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu Zamawiającemu; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 4 do przetargu. IV. Warunki udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy spełniają warunki : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji cześć zamówienia , przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia . V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego, 1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 2) oświadczenie zał. Nr 2 3) zaakceptowany projekt umowy zał. nr 3 4) zezwolenie na transport odpadów obejmujące teren Gminy Oleśnica, zgodne z obowiązującymi przepisami, 5) polisę - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż wartość brutto oferty . 7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 02.05.2017 r. - 31.12.2017 r. VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena . VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.04.2017 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem „ Oferta – Odbiór i transport odpadów ( nieruchomości niezamieszkałe ) –Gmina Oleśnica 2017 ": oraz nazwą i adresem składającego ofertę. IX. Inne informacje: 1. Informacji i wyjaśnień na temat przetargu i przedmiotu zamówienia można uzyskać tel. 071/ 31402003 lub 607695888 – Mariola Fluder . 2. Zapytania do przetargu i przedmiotu zamówienia można przesyłać na e- mail : urzad@olesnica.wroc.pl. lub mariola.fluder@olesnica.wroc.pl. Zapytania przesłane w formie pisemnej oraz udzielone wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania. 3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica. 4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert. 5. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione. Z up. Wójta /-/ Mariola Fluder Kierownik Referatu RGNiOŚ W załączeniu: 1) wzór formularza oferty- zał. nr 1 2) oświadczenie – zał . Nr 2 3) projekt umowy – zał. nr 3 4) opis przedmiotu zamówienia – zał nr 4 Sporządził: M. Fluder
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24