Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Maj 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Dziś mamy 146 dzień roku
do końca pozostało 219 dni
Znak zodiaku:BliĄnięta
Wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. : Zadanie 1. „Budowa chodnika w [...]
Ogłoszenie Dokumenty[6] Wyjaśnienia[2] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2016-10-06 14:22:08
Opublikował - Łobacz Paweł 2016-10-06 14:34:49
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-10-10 10:00:00 Status : rozstrzygnięty
 

Oleśnica, dnia , 06.10.2016 r.BI.7031.2.50.2016


OGŁOSZENIE

postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO

na zadanie pn.

  Wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. :
  Zadanie 1. „Budowa chodnika w miejscowości Jenkowice”

          Zadanie 2. „Budowa dróg gminnych-wewnętrznych wraz z kanalizacja deszczową w miejscowości Bystre”I. Nazwa i adres Zamawiającego:


Gmina Oleśnica

56-400 Oleśnica

ul. 11 Listopada 24

tel.fax: 071/3140200/3140204

adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl

NIP: 911-17-77-943


II. Procedura:


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ).

III. Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn. :

  Zadanie 1. „Budowa chodnika w miejscowości Jenkowice”

          Zadanie 2. „Budowa dróg gminnych-wewnętrznych wraz z kanalizacja deszczową w miejscowości Bystre”


IV. Warunki udziału w postępowaniu:1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają warunki :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie;

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

5) zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego, które należy

dołączyć do oferty ( załącznik nr 1) :

   1. Zaakceptowany projekt umowy – wg załącznik nr 2.

   2. Oświadczenie - wg załącznik nr 3.

   3. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
    VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 30.12.2016 r.


    VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena .

    VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia

     10.10.2016 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

  Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem „ Oferta – wykonania dokumentacji projektowej Zadanie 1. „Budowa chodnika w miejscowości Jenkowice lub Zadanie 2. „Budowa dróg -wewnętrznych wraz z kanalizacja deszczową w miejscowości Bystre” ". oraz nazwą i adresem osoby składającej ofertę.


IX. Inne informacje:

   1. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Referat BI- tel 071/

   3140217 - Wojciech Drapała, 071/ 3140215 - Paweł Łobacz

   1. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.

   2. Umowa zostanie zawarta w terminie 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.Wójt

/-/ Marcin Kasina


 


W załączeniu:

 1. wzór formularza oferty- zał. nr 1

 2. wzór formularza umowy – zał. nr 2

 3. wzór oświadczenia – zał. nr 3

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24