Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Marzec 2020:

PnWtŚrCzPtSoN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Dziś mamy 89 dzień roku
do końca pozostało 277 dni
Znak zodiaku:Baran
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2016
Ogłoszenie Dokumenty[2] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2016-04-15 14:50:01
Opublikował - Fluder Mariola 2016-04-15 14:54:00
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-04-25 09:00:00 Status : rozstrzygnięty
Oleśnica: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2016 Numer ogłoszenia: 93466 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica , ul. 11- go Listopada 24, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3140215, faks 071 3140204. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.wroc.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2016. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2016 w zakresie: ZADANIE NR 1 - Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące: a) rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest, b) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu), c) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów, d) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, e) przekazanie odpadów należących do osób fizycznych wskazanych w załączonym wykazie do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych ZADANIE NR 2 - Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące: a) zbieranie azbestu luzem znajdującego się na terenie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, b) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów, c) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, d) przekazanie odpadów, należących do osób fizycznych wskazanych w załączonym wykazie, do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach umowy należeć będzie również: 1) przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości objętych zadaniem najpóźniej na pięć dni przed terminem rozpoczęcia robót tj. do dnia 22.06.2016 r. ; 2) dokonania zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami po zawarciu umowy ; 3) przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej obiektów w wersji papierowej sprzed usunięcia z nich wyrobów zawierających azbest - 2 egz. jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego luzem)- 2 egz. , w wersji elektronicznej - 1 egz. Zamawiający wymaga, aby każde zdjęcie było opisane adresem danej nieruchomości. Dopuszcza się umieszczenie kilku zdjęć na jednej stronie A4; 4) przedłożenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów wraz ze zbiorczym zestawieniem kart przekazania odpadu (KPO) w wersji papierowej i elektronicznej; karty przekazania odpadów winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy; 5) załączenia do kart przekazania odpadów wykazu posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów; 6) dostarczenia/przekazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego zadania; 3. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu gminy Oleśnica wynosi ok. 305 Mg ze 105 nieruchomości z 24 miejscowości , w tym: w zakresie obejmującym : zadanie nr 1 (demontaż , transport , unieszkodliwianie) - szacunkowa ilość ~ 265 Mg zadanie nr 2 (odbiór ze składowania , transport , unieszkodliwianie) - szacunkowa ilość ~ 40 Mg 1) zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na terenach nieruchomości wg ustalonego harmonogramu ; 2) podane ilości wyrobów zawierających azbest są wielkościami orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie dotychczasowy realizacji i maja charakter informacyjny; 3) Wykonawca względem Zamawiającego nie będą przysługiwały roszczenia z tytułu zlecenia usunięcia mniejszej lub większej ilości ww. wyrobów 4. Wymagania pozostałe : Zamawiający wymaga by Wykonawca: 1) spełniał kryteria wymagane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649,ze zm.), a także rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824); 2) posiadał obowiązującą umowę zawartą ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia; 3) dysponował środkami transportu odpowiednimi do realizacji zamówienia, które posiadają świadectwo legalizacji wagi przewoźnej o udźwigu od 1 Mg; 4) na etapie realizacji zamówienia wykorzystywał środki transportu o klasie emisji spalin EURO nie gorszej niż zadeklarowana w ofercie; 5) do realizacji zamówienia kierował osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) w ilości nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie oraz sprzęt wskazany w ofercie .. II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających • Zamawiający przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp - do 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia w zakresie obejmującym : zadanie nr 1 (demontaż , transport , unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbezt) zadanie nr 2 (odbiór ze składowania , transport , unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest ) II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie wymagane III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest - wykonali w okresie ostatnich trzech lat wykonał należycie co najmniej jedna usługę polegające na demontażu, transporcie azbestu lub wyrobów zawierających azbest; • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o wykażą , że dysponują sprzętem przewidzianym do realizacji prac związanych z demontażem , pakowaniem i transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest ,a także wskaże podstawę do dysponowania tym sprzętem ; • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o wykażą , że dysponują osobami przewidzianymi do realizacji prac związanych z demontażem , pakowaniem i transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego ich użytkowania, a także wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami ; • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż wartości zamówienia brutto . III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) - umowa ze składowiskiem na odbiór wyrobów zawierajacych azbest; - świadectwo legalizacji wag ; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 80 % • 2 - kryterium społecznościowe - 10 % • 3 - klasa emisja spalin – 10 % IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zmiana terminu obowiązywania umowy i zmiany wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, b) urzędowej zmiany stawki Vat; c) wystąpienia siły wyższej. 2. Wprowadzenie zmian może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy z określeniem warunków dokonania zmiany z uwzględnieniem: opisu i uzasadnieniem zmiany, kosztów zmiany i sposób jej obliczenia oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia , a także czas wykonywania zmiany i jej wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olesnica.wroc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 pok. 16. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 pok. 1. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Priorytetowy NFOŚiGW pt. SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW cz. I Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Wójt Gminy Oleśnica /-/ Marcin Kasina Sporządził: M. Fluder
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24