Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Sierpień 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
2627 28 29 30 31

Dziś mamy 238 dzień roku
do końca pozostało 127 dni
Znak zodiaku:Panna
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2015/2016.
Ogłoszenie Dokumenty[4] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2015-11-17 14:33:04
Opublikował - Fluder Mariola 2015-11-17 14:58:15
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2015-11-25 09:00:00 Status : rozstrzygnięty
Oleśnica: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2015/2016. Numer ogłoszenia: 309654 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica , ul. 11- go Listopada 24, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3140215, faks 071 3140204. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.wroc.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2015/2016.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2015- 2016. Zimowe utrzymanie dróg składa się z 12 zadań na których będą prowadzone niezależnie prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na terenie administrowanym przez Gminę Oleśnica zgodnie z załącznikiem nr 10 (mapa poglądowa ZUD) i nr 11 (szczegółowe mapy dla danej miejscowości) Zadanie nr 1: Odśnieżanie: (max. ilość przejazdów do 35) Obręb 1 - Nowoszyce, Wszechświęte, 2 Zarzysko, Bogusławice, Wyszogród, Świerzna, ~ 11,74 km - 1 przejazd Zadanie nr 2: Odśnieżanie: (max. ilość przejazdów do 35) Obręb 2 - Nowa Ligota , Smolna, Gręboszyce, ~ 7,83 km - 1 przejazd Zadanie nr 3: Odśnieżanie: (max. ilość przejazdów do 35) Obręb 3 - Dąbrowa, Smardzów, Jenkowice, ~ 15,94 km - 1 przejazd Zadanie nr 4: Odśnieżanie: (max. ilość przejazdów do 35) Obręb 4 - Ligota Wielka, Zimnica, Ligota Mała, Leśny Młyn ~ 19,49 km - 1 przejazd Zadanie nr 5: Odśnieżanie: (max. ilość przejazdów do 35) Obręb 5 - Boguszyce (osiedle + wieś), Spalice, Sokołowice (Gęsia Górka) ~ 19,05 km - 1 przejazd Zadanie nr 6: Odśnieżanie: (max. ilość przejazdów do 35) Obręb 6 - Brzezinka, Sokołowice, Cieśle ~ 19,87 km - 1 przejazd Zadanie nr 7: Odśnieżanie: (max. ilość przejazdów do 35) Obręb 7 - Ligota Polska, Poniatowice (Jonas, Kolonia), Ostrowina, Osada Leśna ~ 25,54 km - 1 przejazd Zadanie nr 8: Odśnieżanie: (max. ilość przejazdów do 35) Obręb 8 - Nieciszów, Piszkawa, Krzeczyn, Bystre (wieś + osada) ~ 21,67 km - 1 przejazd Zadanie nr 9: Odśnieżanie oraz posypywanie mieszanką 30% (mieszanka wykonawcy): (max. ilość przejazdów do 10) Obręb 9 - droga gminna (od Spalic (Spolmot) do Cieśli S-8 - do granicy Gminy (Ligota Polska / Gaszowice)), droga gminna (węzeł Gęsia Górka do skrzyżowania z drogą Cieśle - Oleśnica) oraz droga gminna w m. Smardzów (od granicy miasta Oleśnica do granicy Gminy (Smardzów/Byków), i od węzła Dąbrowa do restauracji Polanka) ~ 18,9 km - 1 przejazd Zadanie nr 10/1: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie mieszanką 10% (mieszanka wykonawcy) chodników o długości ~ 4,015 km - max. ilość przejazdów do 10 w: - obrębie 3 (odcinek w m. Smardzów o dł. 0,995km), - obrębie 9 (odcinek od Spalic - Spolmot do Cieśli S-8 odcinek o dł. 3,02km), Zadanie nr 10/2: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie mieszanką 10% (mieszanka wykonawcy) chodników o długości ~ 3,98 km - max. ilość przejazdów do 35 w: - obrębie 3 (odcinek w m. Cieśle o dł. 0,45km) - obrębie 7 (odcinek w m. Poniatowice o dł. 1,56km) - obrębie 8 (odcinek w m. Krzeczyn o dł. 0,82km) - obrębie 6 (odcinek w m. Sokołowice o dł. 0,4 km) - obrębie 3 (odcinek w m. Dąbrowa o dł. 0,75 km) Zadanie nr 11: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką 30% (mieszanka wykonawcy) na terenie Gminy Oleśnica w ilości do 450 km w okresie realizacji umowy (realnego, rzeczywistego odśnieżania z posypywaniem), interwencyjnie, na polecenie Zamawiającego Zadanie 12: Usuwanie oraz ewentualny wywóz nadmiaru śniegu lub błota pośniegowego na terenie Gminy Oleśnica na plac wykonawcy w ilości do 138 godz. w okresie realizacji umowy (rzeczywistej pracy na drogach), interwencyjnie, na polecenie Zamawiającego. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających • II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie wymagane III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1) wykażą, że dysponują sprzętem ( wg załącznika nr 4): - zadanie od 1 do 8 - min. ciągnik rolniczy/pojazd z pługiem do odśnieżania, mechaniczny o mocy min. 80 KM przystosowany do czołowego odśnieżania - zadanie 9 - samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką o ładowności powyżej 6 t - szt. 1 - zadanie 10 - min. 2 ciągniki rolnicze/ pojazdy mechaniczne o mocy od 40 KM do 55 KM przystosowane do odśnieżania oraz zwalczania śliskości na chodnikach, posiadający ubezpieczenie OC zadanie 11 - samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką o ładowności powyżej 6 t - szt. 1 zadanie 12 - ładowarka czołowa o pojemności łyżki min. 0,8 m3 oraz sam. ciężarowy samowyładowczy o min. ładowności 5 t - Wykonawca nie może wskazać tego samego sprzętu w przypadku składania oferty więcej niż na 1 zadanie- 1 część 2) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( wg załącznika nr 5) Za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia posiadający kwalifikacje niezbędne do obsługi n.w. pojazdów a) zadanie od 1 do 8 - min. 1 osoba do obsługi ( dla każdej z cześć zamówienia ) ciągnika rolniczego/pojazdu, b) zadanie 9 - min. 1 osoba do obsługi samochodu ciężarowego z pługiem i piaskarką o ładowności powyżej 6 t c) zadanie 10 - min. 2 osoby do obsługi ciągnika rolniczego/pojazdu mechanicznego o mocy od 40 kM do 55 kM , przystosowanie do odśnieżania oraz zwalczania śliskości na chodnikach d) zadanie 11 - min. 1 osoba do obsługi samochodu ciężarowego z pługiem i piaskarką o ładowności powyżej 6 t e) zadania 12 - min. 1 osoba do obsługi ładowarki czołowa o pojemności łyżki min. 0,8 m3 oraz sam. ciężarowego samowyładowczego o min. ładowności 5 t - Wykonawca nie może wskazać tych samych osób w przypadku składania oferty więcej niż na 1 zadanie- 1 część - zadania nr 1- 12 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 98 % • 2 - termin płatności - 2 % IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi; 2) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. 3) Zmiany stawki podatku VAT wynikającej z odrębnych przepisów; 4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 2. Wprowadzenie zmian może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy z określeniem warunków dokonania zmiany z uwzględnieniem: opisu i uzasadnieniem zmiany, kosztów zmiany i sposób jej obliczenia oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia , a także czas wykonywania zmiany i jej wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olesnica.wroc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. 11 Listopada 24 56-400 Oleśnica pok. nr 16. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy ul. 11 Listopada 24 56-400 Oleśnica pok. nr 1- sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Wójt Gminy Oleśnica /-/ Mracin Kasina Sporządził: M. Fluder
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24