Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościRada Gminy podjęła jednogłośnie budżet na 2019 rok!
2019-01-02 10:24:40, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Na II sesji Rady Gminy Oleśnica, która odbyła się 21 grudnia 2018 r., radni podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.

Poddanie ww. uchwał pod głosowanie poprzedziło wystąpienie Wójta Marcina Kasiny, w którym włodarz gminy szczegółowo omówił założenia ogólne budżetu, dochody i wydatki gminy oraz kluczowe inwestycje zaplanowane na 2019 rok. Następnie pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały odczytane przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja.

Podjęta uchwała budżetowa określa:

Dochody budżetu gminy na kwotę 59.592.864,68 zł w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 53.741.200,30 zł;
b) dochody majątkowe w wysokości 5.851.664,38 zł.

Wydatki budżetu gminy na kwotę 64.900.864,68 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości  53.636.050,05 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości 11.264.814,63 zł.

Wydatki bieżące gminy obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 33.557.204,10 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.889.884,31 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.879.496,83 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.399.500,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.476.123,41 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 303.222,54 zł w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 247.741,30 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego - 900.000,00 zł.

Wydatki majątkowe gminy obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.684.814,63 zł, z czego na wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 5.029.432,91 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.672.658,70 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 5.308.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą:
1) przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na kwotę 5.000.000,00 zł;
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 308.000,00 zł.

Przychody budżetu gminy określa się na kwotę 6.308.642,22 zł, natomiast rozchody budżetu na kwotę 1.000.642,22 zł.
W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 65.230,27 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 172.200,00 zł.
Określa się wysokość dotacji na realizację zadań publicznych na kwotę 4.829.500,00 zł,, z tego:
1) dotacje podmiotowe w wysokości 2.580.000,00 zł, w tym:
a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 2.060.000,00 zł,
b) dla innych podmiotów w wysokości 520.000,00 zł;
2) dotacje celowe w wysokości 2.249.500,00 zł, w tym:
a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, w wysokości 748.000,00 zł,
b) na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.236.500,00 zł,
c) na pomoc finansową na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 205.000,00 zł,
d) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 60.000,00 zł.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 154.400,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 154.400,00 zł.
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł.

Podczas sesji rozpatrzono także następujące projekty uchwał:
a. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Oleśnica;
b. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Oleśnica oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu;
c. zmieniająca uchwałę nr I/3/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Oleśnica, ustalenia zakresów ich działania oraz wyboru składów osobowych;
d. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/283/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Spalice;
e. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Smardzów, gm. Oleśnica;
f. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”;
g. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2019 rok;
h. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020-2023”;
i. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2019 roku;
j. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego i określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób uprawnionych do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
k. zmieniająca uchwałę Nr VI/26/11 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
l. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok;
m. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
n. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Gminy Oleśnica;
o. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Oleśnica;
p. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy Oleśnica zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.nowoczesnagmina.pl, w zakładce „Prawo lokalne”, natomiast przedstawione na sesji materiały – w zakładce „Sesje Rady Gminy”.             


Od lewej: Sekretarz Gminy Krzysztof Skórzewski, Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj, Wójt Marcin Kasina, Wiceprzewodnicząca Rady Aleksandra Sieruga


Radni podczas II sesji

Agnieszka Kembłowska

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24