Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościRada Gminy podjęła uchwałę budżetową na 2018 rok!
2018-01-31 11:57:20, opublikował: Kędziora Piotr

Na XXXIX sesji Rady Gminy Oleśnica, która odbyła się 21 grudnia 2017 r., radni podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.

Poddanie ww. uchwał pod głosowanie poprzedziło wystąpienie Wójta Marcina Kasiny, w którym włodarz gminy szczegółowo omówił założenia ogólne budżetu, dochody i wydatki gminy oraz kluczowe inwestycje zaplanowane na 2018 rok. Następnie pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały odczytane przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja. Opiniowanie projektu budżetu należy również do Komisji Budżetu i Finansów, stąd wystąpienie Przewodniczącego Komisji w tej części obrad.

Podjęta uchwała budżetowa określa:

Dochody budżetu gminy na kwotę 54.377.914,38 zł w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 49.699.798,00 zł;
b) dochody majątkowe w wysokości 4.678.116,38 zł.

Wydatki budżetu gminy na kwotę 61.507.914,38 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości  49.509.719,48 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości 11.998.194,90 zł.

Wydatki bieżące gminy obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 29.403.107,07 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.653.309,38 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.749.797,69 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.975.500,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.231.112,41 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 0,00 zł w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego - 900.000,00 zł.

Wydatki majątkowe gminy obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.438.194,90 zł, z czego na wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 3.828.614,00 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.828.614,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 7.130.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą:
1) przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na kwotę 6.130.000,00 zł;
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.000.000,00zł.

Przychody budżetu gminy określa się na kwotę 8.144.790,00 zł, natomiast rozchody budżetu na kwotę 1.014.790,00 zł.
W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 62.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 163.000,00 zł.

Określa się wysokość dotacji na realizację zadań publicznych na kwotę 4.335.500,00 zł,, z tego:
1) dotacje podmiotowe w wysokości 2.546.000,00 zł, w tym:
a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 2.046.000,00zł,
b) dla innych podmiotów w wysokości 500.000,00zł;
2) dotacje celowe w wysokości 1.789.500,00 zł, w tym:
a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, w wysokości 624.000,00 zł,
b) na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 931.500,00zł,
c) na pomoc finansową na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 204.000,00 zł,
d) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 30.000,00 zł.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 147.200,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 147.200,00 zł.
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 6.130.000,00 zł.

Podczas sesji podjęto także następujące uchwały:
a.
 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Oleśnica na 2018 rok;
b. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku    budżetowego 2017;
c. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok;
d. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
e. w sprawie udzielenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Oleśnica
w wyższej wysokości w roku 2018.

Uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy Oleśnica zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.nowoczesnagmina.pl, w zakładce „Prawo lokalne”, natomiast przedstawione na sesji materiały – w zakładce „Sesje Rady Gminy”.

Od lewej: Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj oraz Wójt Marcin Kasina

                                                                                              Agnieszka Kembłowska

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24