Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościObwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp dla obszaru położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród
2021-02-09 10:26:49, opublikował: Ogrodnik Mariusz

Oleśnica, dnia 10.02.2021 r.

RN.6721.1.1.2021

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród, gmina Oleśnica

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Oleśnica nr XIX/189/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz  prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie można zapoznać się od dnia od 17 lutego 2021 r. do dnia 10 marca 2021 w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica pod adresem: http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?c=931, na stronie internetowej Gminy a także w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica sala nr 18 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu lub w przypadku zamknięcia urzędu w tymczasowym punkcie obsługi klienta (wejście B).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 05 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica sala nr 18 (I piętro), o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Wójta Gminy Oleśnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2021.

Zgodnie z art. 39 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:

1. w formie pisemnej, na adres - Urząd Gminy Oleśnica, ul 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica;

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres urzad@olesnica.wroc.pl – opatrzone tematem „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród, gmina Oleśnica”).

Wniosek lub uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Oleśnica.

Z up. Wójta

/-/ Krzysztof Skórzewski

ZASTĘPCA WÓJTA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: agatajs@olesnica.wroc.pl. Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Oleśnica http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?c=802.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24