Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościKonkurs ofert o udzielenie dotacji na rozwój sportu na terenie Gminy Oleśnica
2019-01-04 14:06:23, opublikował: Zbylut Beata
Rozwój sportu na terenie Gminy Olesnica

OP.421.1.2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 stycznia 2019 roku

 

Na podstawie Uchwały Nr XX/136/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Oleśnica w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 06.07.2012 r., poz. 2404) podaję do publicznej wiadomości o możliwości składania ofert o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica. 

 Uprawnieni do ubiegania się o dotację.

O dotację mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu uzyskaniu zysku oraz zamierzające realizować zadanie z zakresu sportu na terenie Gminy Oleśnicy.

Zadanie wskazane przez oferenta powinno zakładać osiągnięcie celu publicznego określonego  w § 2 w/w uchwały.

 Zasady przyznawania dotacji.

 1. Kluby sportowe składają oferty o przyznanie dotacji na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do ww. uchwały.
 2. Dotacja może być przeznaczona na:
 • realizację programów szkolenia sportowego;
 • zakup sprzętu sportowego;
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
 • sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
 • najmu obiektu sportowych.
 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
 • wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
 • koszty transferu zawodników z innych klubów sportowych;
 • zakupu środków trwałych;
 • zakupu i wydatków inwestycyjnych, remontów i adaptacji pomieszczeń;
 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • stypendiów lub nagród dla osób fizycznych;
 • najmu obiektów innych niż sportowe;
 • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone;
 • kosztów, które oferent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.  
 1. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać rzetelne odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania i oświadczenia. Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać „0” (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok (2018);
 • Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych oraz innych podmiotów;
 • Oświadczenia trenerów o posiadanych kwalifikacjach zapewniających wykonanie zadania;
 • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach technicznych zapewniających wykonanie zadania;
 • Miesięczny harmonogram wydatkowania środków finansowych;
 • Wykaz imienny zawodników lub uczestników realizowanego zadania finansowanego z dotacji pochodzącej z budżetu Gminy Oleśnica.

 Warunki i termin realizacji zadania.

 1. Oferent przyjmując dotację na realizację zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie  i na zasadach określonych w zawartej umowie.
 2. Oferent winien informować opinię publiczną o otrzymaniu wsparcia z budżetu Gminy Oleśnica, a po zakończeniu realizacji zadania złożyć stosowne sprawozdanie.
 3. Termin realizacji zadania: 1 lutego 2019 r. – 30 listopad 2019 r.

 Termin i miejsce składania oferty.

 1. Oferty o dotację należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica” lub przesłać pocztą, listem poleconym na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 15.00.
 2. W przypadku przesłania oferty wraz z dokumentami pocztą, decyduje data i godzina jej wpływu do Urzędu.
 3. Oferty złożone w inny sposób lub po wskazanym terminie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.
 4. Dokumenty w postępowaniu mogą być składane w oryginałach lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów nie będą zwracane stronie składającej.

 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert o dofinansowanie.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Oleśnica wraz Komisją Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa, uwzględniając w szczególności:

 • Znaczenie zgłoszonej oferty dla realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 2 Uchwały Nr XX/136/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r.;
 • Wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadania;
 • Przedstawioną przez klub sportowy kalkulację kosztów oraz udział środków pochodzących spoza budżetu Gminy Oleśnica;
 • Możliwość realizacji oferty przez klub sportowy.

 Regulacje końcowe.

 1. Informacja o przyznanych dotacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.
 2. Dodatkowych informacji udziela Beata Zbylut tel. 71/314 02 23.
 3. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany miesięczny harmonogram i kosztorys wydatkowania dotacji.
 4. Wójt Gminy Oleśnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury przyznania dotacji na podstawie niniejszego ogłoszenia, bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin Kasina

 

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24