Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościINFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
2018-04-05 08:34:29, opublikował: Domal Marcin

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.) zmieniająca dotychczasowy system gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce. Zgodnie z art. 269 ust. 1 cytowanej ustawy Prawo wodne wprowadzono obowiązkową opłatę za usługi wodne zmniejszające naturalną retencję terenową na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznej czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

W związku z powyższym osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c) użytkownikami wieczystymi gruntów,

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

posiadające nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (35 arów) zabudowały obiektami trwale związanymi z gruntem w co najmniej 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do przedstawienia danych dotyczących m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, do Wójta Gminy Oleśnica w terminie do 30 kwietnia 2018 r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 ÷ 3.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Oleśnica, a także w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Oleśnica, pokój numer 4.

Wysokość opłaty retencyjnej na podstwie art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne, ustala wójt i przekazuje podmiotom, które złożyły wypełnione oświadczenie, w formie informacji zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanychz gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30 % odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł na 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 za 1 m2 na 1 rok.

Opłata będzie uiszczana w czterech kwartalnych ratach na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono przedmiotową informację.

Wpływy z tytułu ww. opłaty stanowią w 90% przychód Wód Polskich, w 10% dochód budżetu właściwej gminy.

 

Oświadczenie - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24