Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościZapytanie ofertowe OP.1.2018 (dotyczy zamówienia wydruku kuriera gminnego)
2018-01-17 08:14:23, opublikował: Pawłowska Agnieszka

Zapytanie ofertowe
OP.1.2018
(dotyczy zamówienia wydruku kuriera gminnego)

Urząd Gminy Oleśnica                                              Oleśnica, dnia 17.01.2018 r.
ul.11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 24
fax 71 314 02 04
agnieszka.pawlowska@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl


Zapytanie ofertowe
OP.1.2018
(dotyczy zamówienia wydruku kuriera gminnego)


I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
NIP: 911-17-77-943

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku 6 numerów kuriera gminnego (jeden na dwa miesiące) wraz z dostawą do siedziby zamawiającego,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- format: 289 x 390 mm ( pole zadruku 260x360 mm)
- papier : 45 g
- druk offsetowy typu Coldset
- papier gazetowy standard
- liniatura 100 lpi
- przyrost punktu rastrowego – 26%
- podkład pomiarowy biały
- przestrzeń kolorystyczna CMYK
- profile ICC zgodnie z normą ISO – newspaper26v4
- 12 stron
- skład oraz projekt graficzny
- nakład: 4650 szt.
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci plików tekstowych oraz graficznych JPG lub PDF
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: jedno wydanie na dwa miesiące
2. Ostatnie numer Kuriera zostanie zrealizowany nie później niż  do 15.12.2018 r.

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NlP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: agnieszka.pawlowska@olesnica.wroc.pl do dnia 23.01.2018 r. do godz. 15.00
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.olesnica.wroc.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.olesnica.wroc.pl

VI. OCENA OFERT
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie
oraz za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Oleśnica.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Pawłowska pod numerem telefonu 71 314 02 24
oraz adresem email: agnieszka.pawlowska@olesnica.wroc.pl
2. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3. Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24