Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest
2022-10-05 13:54:52, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Świerzna - Rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
2022-09-29 11:49:12, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek nr 78/3, 78/4 i 52/1 położonych w obrębie Ostrowina.
2022-09-28 10:33:29, opublikował: Zaręba Łukasz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza ustne przetargi nieograniczone
 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Ostrowina 

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Kolejny nr przetargu

1

Ostrowina

78/3

0,1105

Działki 78/3 i 78/4: MN/47 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka nr 52/1: MN/57 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, natomiast w granicy działki nr 78/3 i 52/1 znajdują się linie sieci elektroenergetycznych średniego napięcia oraz pas technologiczny ograniczonego zagospodarowania linii elektroenergetycznej średniego napięcia.

46.759,00

47.000,00

4.000,00

III

2

78/4

0,1095

57.920,00

58.000,00

5.000,00

III

3

52/1

0,4500

190.420,00

191.000,00

19.000,00

I

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Ostrowina, w odległości około 14 km od centrum miasta Oleśnica.
 W odległości ok. 12 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Wschód. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Dostępność komunikacyjna dobra. W pobliżu działek 78/3 i 78/4 teren zaplecza technicznego PDPS w Ostrowinie i tereny rolne. Teren przy nieruchomościach częściowo uzbrojony
 w sieci energetyczną i wodociągową. Teren działek niezabudowany. Nad częścią działki nr 78/3 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia ze słupami. Przy zachodniej granicy działki, w jej obrębie, podziemna linia elektroenergetyczna. Na terenie nieruchomości nr 78/3 samosiejki drzew i krzewów – bez wartości użytkowej. 

Wewnątrz działki nr 78/4, przy jej północnej granicy, przebiega wodociąg Ø110 oraz przy wschodniej granicy przebiega wodociąg Ø40 – nie powodując jednak utrudnień przy ewentualnej zabudowie działki. 

W pobliżu działki 52/1 znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny rolne. Działka była użytkowana rolniczo. Nad działką przebiega napowietrzna trójprzewodowa linia elektroenergetyczna średniego napięcia ze słupem żelbetowym.

Zapis w rejestrze gruntów: dz. 78/3 - Lzr-RV – 0,1105 ha, dz. 78/4 – RV – 0,1095 ha, dz. 52/1 – RVI – 0,4500 ha.

2. Działki nr 78/3 i 78/4 uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00043359/8, natomiast działka nr 52/1 w księdze wieczystej nr WR1E/00073826/2.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w dniu 28.10.2022 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24
 o godz.:
 10:00 – dz. nr 78/3, 11:00 – dz. nr 78/4 i 12:00 – dz. nr 52/1.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym
 w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 24.10.2022 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

9. W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. 

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi
 na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
 14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

15. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
 o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.
 z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął dnia 20.10.2021 r. (dz. 78/3 i 78/4) i dnia 17.09.2022 r. (dz. 52/1).

17. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

18. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 28.09.2022 r. do 28.10.2022 r.

19. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

20. Poprzednie przetargi na zbycie działek nr 78/3 i 78/4 odbyły się 25.03.2022 r. i 02.08.2022 r.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.


Wójt
 (-) Marcin Kasina

Czytaj
Ogłoszenie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz oddania w najem socjalny.
2022-09-28 10:25:49, opublikował: Zaręba Łukasz

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka ewidencyjna nr 307 o pow. 0,4309 ha położona w obrębie Ligota Mała, zabudowana budynkiem nr 97 i 97a, uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00076641/2.

2) Powierzchnia nieruchomości oddana w użyczenie

Teren działki nr 307 o pow. 0,0109 ha

Pomieszczenie remizy strażackiej o pow. 58,00 m2

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkami o nr porządkowym 97 i 97a, położona we wsi Ligota Mała, przy głównej ulicy we wsi. W pobliżu zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa, plac zabaw oraz użytki rolne. Działka o kształcie złożonym. Nieruchomość wykorzystywana jest jako remiza strażacka.

Na części nieruchomości i budynku zlokalizowana jest świetlica wiejska. Zapis w rejestrze gruntów przypadający na remizę: Br-RVI – 0,0109 ha.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

UK/2 – tereny usług kultury i sakralnych. Nieruchomość wykorzystywana jest jako świetlica wiejska i remiza strażacka.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości (zł)

Nie dotyczy.

7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy.

8) Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy.

9) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej. Wykorzystywana będzie w celach statutowych jednostki OSP w Ligocie Małej.

Okres użyczenia – 10 lat.

11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 28.09.2022 r. do 19.10.2022 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska,  pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/Wójt

(-) Marcin Kasina
WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka ewidencyjna nr 735 o pow. 0,1404 ha położona w obrębie Smolna, zabudowana budynkiem nr 46 i 46a, uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00076632/6.

2) Powierzchnia nieruchomości oddana w użyczenie

Pomieszczenie remizy strażackiej – 60,00 m2 wraz z prawem przechodu i przejazdu na rzecz OSP Smolna.

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem o nr porządkowym 46 i 46a, położona w centralnej części wsi Smolna, przy głównej ulicy we wsi. W pobliżu zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz kościół. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, na czele działki pomnik. Nieruchomość wykorzystywana jest jako świetlica wiejska oraz remiza strażacka.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

UP/2 – tereny zabudowy usług publicznych. Nieruchomość wykorzystywana jest jako świetlica wiejska i remiza strażacka.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości (zł)

Nie dotyczy.

7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy.

8) Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy.

9) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej. Wykorzystywana będzie w celach statutowych jednostki OSP w Smolnej.

Okres użyczenia – 10 lat.

11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 28.09.2022 r. do 19.10.2022 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 

pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/Wójt

(-) Marcin KasinaWÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM SOCJALNY


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Udział, stanowiący własność Gminy Oleśnica, wynoszący 2073/1000 części wspólnych budynku i działki gruntu nr 289/10 o pow. 0,3706 ha w Krzeczynie zabudowanej m.in. budynkiem mieszkalnym wielolokalowym o nr 53. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00081746/6.

2) Powierzchnia nieruchomości oddana w najem socjalny

Lokal socjalny nr 3/2 w budynku nr 53 w Krzeczynie o łącznej powierzchni użytkowej 23,10 m2, składający się z pokoju o pow. 16,53 m2 oraz wspólnych dla lokali 3/1, 3/2 i 4/1: kuchni o pow. 14,68 m2 i łazienki z wc o pow. 5,02 m2.

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest na południowym krańcu obrębu Krzeczyn przy rzece Widawa. W sąsiedztwie lasy, staw oraz pola uprawne. Dojazd do budynku przez około 2-kilometrowy odcinek drogi gruntowej do drogi o nawierzchni asfaltowej. 

Budynek nr 53 jest to obiekt przedwojenny, podpiwniczony, jednopiętrowy, z poddaszem niemieszkalnym i wspólnym wejściem do budynku. Wejścia do lokali osobne. Dach dwuspadowy.

Lokal: posadzki z desek podłogowych i płyty paździerzowej z wykładziną pcw. Stolarka okienna z pcw. Ściany malowane farbami klejowymi i emulsyjnymi, w kuchni i łazience częściowo płytki ceramiczne lub lamperie olejne. Woda czerpana ze studni za pomocą hydroforu, elektryczna. Kanalizacja – szambo bezodpływowe. Stan techniczny dostateczny – posiada szereg wad typowych dla budynków poniemieckich z tego okresu budowy. Istnieje duże zużycie funkcjonalne lokalu poprzez słaby układ architektoniczny pomieszczeń – „przechodne”, brak balkonu.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

MN/1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z rysunkiem planu nieruchomość znajduje się:

- na obszarze zalewu wody Q 1%,

- w granicy obszaru Wspólnoty Lasy Grędzińskie PLH020081 - granica projektowanego obszaru Natura 2000.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości (zł)

Nie dotyczy.

7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Na podstawie §1 ust. 2 Zarządzenia Wójta Gminy Oleśnica nr 91/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stawka czynszu za lokal wynosi 34,65 zł w stosunku miesięcznym.

8) Termin wnoszenia opłat

Miesięcznie, z góry do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

9) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem socjalny w trybie bezprzetargowym.

Okres umowy najmu – 3 lata.

11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 28.09.2022 r. do 19.10.2022 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 

pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/Wójt

(-) Marcin Kasina

Czytaj
Zawiadomienie o XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Oleśnica.
2022-09-22 15:56:17, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zawiadamiam, że XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji odbędzie się 23 września 2022 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj

Czytaj
Bogusławice - nazewnictwo ulic - formularz ankiety wraz z objaśnieniami oraz mapą obrazującą ich przebieg
2022-09-21 12:32:11, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Informacja ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic miejscowości Bogusławice, gm. Oleśnica
2022-09-21 12:18:31, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Spotkanie w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bogusławice
2022-09-15 10:37:03, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Sadza płonie, czad zabija, ŻYJ! Kampania społeczna MCK 2022-2023
2022-09-13 09:33:43, opublikował: Bojanowski Paweł

Czytaj
Rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium gminy Oleśnica
2022-09-09 11:29:36, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Oleśnica.
2022-09-08 12:12:08, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zawiadamiam, że XLVI sesja Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji, która dotyczyć będzie działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, odbędzie się 14 września 2022 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj

Czytaj
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - udział wynoszący 1/4 części w działce nr 192 o pow. 0,
2022-08-31 09:28:49, opublikował: Zaręba Łukasz

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 192 położona w obrębie Zarzysko uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00022397/3. Przedmiotem przetargu jest udział wynoszący ¼ części w prawie własności działki.

2) Powierzchnia nieruchomości

0,2400 ha

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w miejscowości Zarzysko w odległości około 9,1 km od centrum miasta Oleśnica. Dostępność komunikacyjna dobra: droga przy działce ma nawierzchnię asfaltową z uszkodzeniami. Teren przy działce uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową (w odległości ok. 80 m). W pobliżu znajduje się zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa małej intensywności, zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne. Teren działki obecnie nieużytkowany rolniczo, niezabudowany. Na terenie działki pozostałości fundamentów zabudowy typu stodoła oraz samosiejki drzew i krzewów – bez wartości użytkowej. Kształt działki regularny, z niewielką odnogą.

Zapis w rejestrze gruntów: PsIV – 0,1300 ha, Br-PsIV – 0,1100 ha.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla terenu działki brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica teren rozpatrywanej działki nr 192 oznaczony jest symbolami:

M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej,

U – tereny usług komercyjnych.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość udziału wynoszącego ¼ części w nieruchomości (zł)

21.798,00 zł.

7) Cena wywoławcza (zł)

22.000,00 zł.

8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy.

9) Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy.

10) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 13.10.2022 r.Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 31.08.2022 r. do 21.09.2022 r.

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2,

 tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/


Czytaj
Wójt Gminy Oleśnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
2022-08-31 09:26:18, opublikował: Zaręba Łukasz

Wójt Gminy Oleśnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Czytaj
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych
2022-08-30 14:56:43, opublikował: Zaręba Łukasz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Polska

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość nieruchomościnetto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Ligota Polska

6/3

0,0845

MN/11 ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się

w strefie ?OW? ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej

z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków oraz w strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi.

55.076,00

56.000,00

5.600,00

1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Ligota Polska w odległości około 12,6 km od centrum miasta Oleśnica. W odległości ok. 6 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Wschód. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Teren przy nieruchomości częściowo uzbrojony: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja deszczowa. Teren działki niezabudowany. Pod terenem działki przebiega (w osi północ-południe, ok. 2,5 ? 3 m od jej boku) wodociąg ?160. Ponadto pod terenem działki przebiega linia telefoniczna ? do budynku nr 50. 

Dostępność komunikacyjna dobra. Kształt działki regularny.

Zapis w rejestrze gruntów: RV ? 0,0845 ha.

2. Działka uregulowana jest w księdze wieczystej WR1E/00050735/0.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działki, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2022 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:00.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 28.09.2022 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi
 na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

14. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął dnia 08.08.2022 r.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 30.08.2022 r. do 04.10.2022 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

 

Wójt
 (-) Marcin Kasina

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Cieśle

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość nieruchomościnetto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Cieśle

54/2

0,4138

AG/2 ? tereny aktywizacji gospodarczej ? przemysł, bazy składy, usługi.

Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się

w strefie ?OW? ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej 

z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

367.912,00

370.000,00

37.000,00

1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Cieśle, w odległości około 5 km od centrum miasta Oleśnica oraz 19 km od granic administracyjnych Wrocławia.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej ? droga dojazdowa do drogi ekspresowej S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa (w ciągu trasy międzynarodowej E-67) oraz drogą gruntową od strony trasy krajowej nr 25.

W pobliżu nieruchomości teren zabudowy usługowo-przemysłowej z dużym centrum logistycznym firmy Hillwood o powierzchni użytkowej 32.570 m2, pas drogowy trasy S-8, w strefie sąsiedztwa węzła drogowego ?Oleśnica-Północ? na trasie drogi ekspresowej S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa oraz droga krajowa nr 25 Oleśnica-Ostrów Wielkopolski. 

Przy działce przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki niezabudowany, nieużytkowany rolniczo, z samosiejkami krzewów i drzew ? bez wartości użytkowej.

Zapis w rejestrze gruntów: PsV ? 0,4138 ha.

2. Działka uregulowana jest w księdze wieczystej WR1E/00087263/8.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działki, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2022 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 11:00.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 28.09.2022 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi
 na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

14. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął dnia 08.08.2022 r.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 30.08.2022 r. do 04.10.2022 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

 

Wójt
 (-) Marcin Kasina

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Krzeczyn

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość nieruchomościnetto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Krzeczyn

114/6

0,1557

MN/15 ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się

w strefie ?OW? ochrony konserwatorskiej 

dla zabytków archeologicznych oraz linii sieci elektroenergetycznej średniego napięcia.

62.620,00

63.000,00

6.000,00

1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Krzeczyn, na terenie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej, w odległości około 8,7 km od centrum Oleśnicy. Dostępność komunikacyjna dostateczna: droga przy działce gruntowa ? jest to droga gminna, po ok. 150 m droga
 o nawierzchni asfaltowej. Teren w odległości do 250 m od działki uzbrojony w sieci energetyczną i wodociągową.
 Nad działką przebiega trójprzewodowa napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia ? równolegle do południowego boku działki, w odległości ok. 6,5 m od jej granicy. Teren działki niezabudowany. W sąsiedztwie użytki rolne oraz tereny sportowo ? rekreacyjne.

Zapis w rejestrze gruntów: RV ? 0,1557 ha.

2. Działka uregulowana jest w księdze wieczystej WR1E/00032639/5.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działki, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2022 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 12:00.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 28.09.2022 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi
 na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

14. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął dnia 08.08.2022 r.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 30.08.2022 r. do 04.10.2022 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

 

Wójt
 (-) Marcin Kasina

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Sokołowice

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość nieruchomościnetto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Sokołowice

332/14

0,0468

MN/8 ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się

w strefie ?OW? ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej

z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

37.626,00

38.000,00

4.000,00

1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Sokołowice, w odległości około 7,2 km od centrum miasta Oleśnica. W odległości ok. 2,2 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Północ. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i lasem. Teren przy nieruchomości częściowo uzbrojony w sieci energetyczną i wodociągową. Teren działki niezabudowany. Dostępność komunikacyjna dobra, kształt działki regularny.

Zapis w rejestrze gruntów: PsV ? 0,0468 ha.

2. Działka uregulowana jest w księdze wieczystej WR1E/00043361/5.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działki, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2022 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 13:00.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 28.09.2022 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi
 na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

14. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął dnia 08.08.2022 r.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 30.08.2022 r. do 04.10.2022 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

 

Wójt
 (-) Marcin Kasina

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Nowa Ligota 

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Nowa Ligota 

136/12

0,0900

MN/6 ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

54.421,00

55.000,00

5.500,00

2

Nowa Ligota

136/13

0,0800

49.301,00

50.000,00

5.000,00

3

Nowa Ligota

136/14

0,0800

49.301,00

50.000,00

5.000,00

1.Nieruchomości położone są w miejscowości Nowa Ligota, w odległości około 9 km od centrum miasta Oleśnica. W odległości ok. 12 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Zachód. Czynniki środowiskowe i otoczenie określono na ocenę dobrą (w okolicy las). Dostępność komunikacyjna dostateczna: droga przy działce gruntowna ? gminna, po około 140 ? 160 m droga gminna o nawierzchni asfaltowej. Teren w pobliżu nieruchomości (do 250 m) uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa małej intensywności, zabudowa zagrodowa, las oraz użytki rolne.  Nad rogiem działki nr 136/12 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia ze słupem żelbetowym na terenie działki. 

Na terenie działki 136/14 znajdują się samosiejki krzewów i drzew ? bez wartości użytkowej. 

Zapis w rejestrze gruntów: dz. 136/12 - RIVb ? 0,0213 ha, RV ? 0,0687 ha, dz. 136/13 - RIVb ? 0,0800 ha, dz. 136/14 - RIVb ? 0,0800 ha.

2. Działki uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00051946/9.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 w dniu 05.10.2022 r. o godz.: 10:00 ? dz. nr 136/12, 11:00 ? dz. nr 136/13 i 12:00 ? dz. nr 136/14.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 28.09.2022 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

 12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

14. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął dnia 08.08.2022 r.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 30.08.2022 r. do 05.10.2022 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

 

Wójt
 (-) Marcin Kasina

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Poniatowice 

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Poniatowice 

308/9

0,1322

MN/39 ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się

w strefie ?OW? ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej 

z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

75.956,00

76.000,00

7.500,00

2

Poniatowice

308/10

0,1322

75.956,00

76.000,00

7.000,00

1.Nieruchomości położone są w miejscowości Poniatowice, w odległości około 11,8 km od centrum miasta Oleśnica
 i około 0,8 km od drogi Oleśnica-Syców. W odległości ok. 5 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Wschód. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, po ok. 150 m droga asfaltowa. Nieruchomości sąsiadują z terenem zabudowy jednorodzinnej oraz użytkami rolnymi. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. Teren działek niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.

Zapis w rejestrze gruntów: dz. 308/9 - RIVb ? 0,1322 ha, dz. 308/10 - RIVb ? 0,1322 ha.

2. Działki uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00051921/8.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 w dniu 05.10.2022 r.
 
o godz.: 13:00 ? dz. nr 308/9 i 14:00 ? dz. nr 308/10.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 28.09.2022 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

 12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

14. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął dnia 08.08.2022 r.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 30.08.2022 r. do 05.10.2022 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

 

Wójt
 (-) Marcin Kasina

Czytaj
Stypendium od wojska dla studentów cywilnych
2022-08-26 09:26:29, opublikował: Kędziora Piotr

zobacz pełną treść (format PDF)
Czytaj
Zakaz korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt
2022-08-24 10:54:43, opublikował: Kędziora Piotr

 W związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujemy, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji śnięcia ryb, należy bezwzględnie powstrzymać się
od używania do pojenia zwierząt wody pochodzącej z Odry i jej dopływów
.

Czytaj
Konkurs "Wieś jak malowana"
2022-08-23 10:29:57, opublikował: Kędziora Piotr

RAZ, DWA, TRZY?STROISZ TY!

dumą ogłaszamy start trzeciej edycji dożynkowej akcji KRAMP ?Wieś jak malowana?!

Czytaj
Wykłada się do publicznego wglądu projekt MPZP dla działki nr 323/6 obręb Smardzów, gmina Oleśnica
2022-08-18 11:24:45, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru LGD Dobra Widawa na lata 2023-2027
2022-08-11 09:07:07, opublikował: Bojanowski Paweł

więcej informacji na: www.dobrawidawa.pl

Czytaj
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla działki nr 323/6 obręb Smardzów, gmina Oleśnica
2022-08-09 09:34:51, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Wszystkich: 1949, wyświetlone od 0 do 20    Następne >