Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Gazyfikacja Gminy Oleśnica
2027-09-27 14:34:54, opublikował: Bojanowski Paweł

Gazyfikacja Gminy Oleśnica

Informacja z dnia 1 lutego 2018 r.:

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy miejscowości Boguszyce i Spalice !

W związku z działaniami podjętymi przez Gminę Oleśnica i Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) dot. budowy sieci gazowej w sołectwach Boguszyce, Osiedle Boguszyce i Spalice, informuję, że na dzień 31 stycznia 2017 r. do Urzędu Gminy Oleśnica wpłynęły 134 wnioski, od mieszkańców i przedsiębiorców z ww. miejscowości, o określenie warunków przyłączenia gazu ziemnego. Ilość złożonych wniosków oraz wnioskowana moc przyłączeniowa urządzeń gazowych miała wpływ na pozytywny wynik analizy techniczno-ekonomicznej przeprowadzonej przez PSG. Koncepcja gazyfikacji powyższego obszaru została zaakceptowana przez Dyrekcję Oddziału Zakład Gazowniczy we Wrocławiu i wdrożona do Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2019. Gazyfikacja podzielona została na trzy etapy, z czego pierwszy realizowany będzie do Zakładu Galwanizacyjnego w miejscowości Boguszyce ze względu na deklarowany przez ww. zakład wolumen zużycia paliwa gazowego.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków o przyłączenie do sieci gazowej mogą wypełnione wnioski składać w Urzędzie Gminy Oleśnica lub do PSG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ziębickiej 44, 50-507 Wrocław. Za pośrednictwem Urzędu zebrane wnioski również zostaną przekazane do PSG.

Aktualne informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu (www.olesnica.wroc.pl).

Jestem przekonany, że gazyfikacja następnych trzech sołectw z terenu gminy Oleśnica (dotychczas zgazyfikowano cztery sołectwa), po pierwsze w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, ale co ważne w perspektywie rozwoju gminy, wpłynie również na wzrost atrakcyjności kolejnych terenów dla potencjalnych inwestorów.

Korzystając z okazji chciałem podziękować mieszkańcom za złożone wnioski, sołtysom gazyfikowanych sołectw oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Oleśnica Panu Tadeuszowi Kunajowi za zaangażowanie w walce o tak ważną dla gminy inwestycję.

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

  Proponowane przez PSG etapy realizacji gazyfikacji - mapa

Czytaj
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w „Żłobku Gminnym w Oleśnicy”
2018-08-16 15:47:43, opublikował: Koreń Katarzyna

1. Stanowisko pracy:
Księgowa

2. Wymagania niezbędne:
- posiadanie uprawnień głównego księgowego zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
- posiadanie przynajmniej 1-letniej praktyki na stanowisku księgowego w jednostce budżetowej,
- znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
- znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
- znajomość przepisów samorządowych,
- znajomość przepisów podatkowych,
- znajomość przepisów i finansowania zadań wynikających z kompetencji szkoły publicznej,
- biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy, Internet),
- znajomość obsługi programów obsługujących księgowość oświatową,
- znajomość systemu bankowości elektronicznej,
- znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
- znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- znajomość prawa z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
- znajomość przepisów dotyczących ZUS oraz PFRON.
 
3. Wymagania dodatkowe.
- cechy osobowościowe: umiejętność sprawnej organizacji pracy, zdolności analityczne, rzetelność, komunikatywność,
- wysoka kultura osobista,
- dodatkowym atutem będzie posiadanie praktyki na stanowisku księgowego w szkole oraz referencje.
 
4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, analiza wydatków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i płacowych,
- przygotowanie materiałów do sporządzania projektu budżetu w zakresie dochodów
i wydatków oraz jego zmian,
- prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- obsługa dodatkowych projektów realizowanych przez szkołę wraz ze składaniem sprawozdań merytorycznych dla jednostek nadrzędnych,
- sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych z zakresu wydatków  i dochodów w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
- prowadzenie spraw i dokumentacji ubezpieczenia pracowników,
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących księgowości,
- sporządzanie planów i sprawozdań według obowiązujących przepisów.
 
5. Odpowiedzialność pracownika:
- za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi,
- za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej oraz zasad prawidłowej
i oszczędnej gospodarki budżetowej,
- za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.
 
6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- praca przy komputerze do 4 godzin,
- praca administracyjno – biurowa,
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
- miejsce wykonywania pracy – Żłobek Gminny w Oleśnicy
 
O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).
 
 
6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  oraz
o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku,gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w terminie  do 27 sierpnia 2018 r. do godz. 09:00 na adres:
 
Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, pokój nr 22 lub 23. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Oferta pracy – księgowy”.  Decyduje data i godzina faktycznego wpływu aplikacji do urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Za termin złożenia oferty uznaje się datę faktycznego wpływu do urzędu,  nie datę nadania. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub na wskazany adres e – mail.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 314 02 22.
Konkurs może zostać odwołany bez podawania przyczyny.

Czytaj
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w „Żłobku Gminnym w Oleśnicy”
2018-08-16 15:37:48, opublikował: Koreń Katarzyna


Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
 w „Żłobku Gminnym w Oleśnicy”, 
ul. Wileńska 32 i 32a,  56-400 Oleśnica
 

1. Stanowisko pracy:
Główna księgowa

2. Wymagania niezbędne:
- posiadanie uprawnień głównego księgowego zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
- posiadanie przynajmniej 3-letniej praktyki na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej,
- znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
- znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
- znajomość przepisów samorządowych,
- znajomość przepisów podatkowych,
- znajomość przepisów i finansowania zadań wynikających z kompetencji szkoły publicznej,
- biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy, Internet),
- znajomość obsługi programów obsługujących księgowość oświatową,
- znajomość systemu bankowości elektronicznej,
- znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
- znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- znajomość prawa z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
- znajomość przepisów dotyczących ZUS oraz PFRON.
 
3. Wymagania dodatkowe.
- cechy osobowościowe: umiejętność sprawnej organizacji pracy, zdolności analityczne, rzetelność, komunikatywność,
- wysoka kultura osobista,
- dodatkowym atutem będzie posiadanie praktyki na stanowisku księgowego w szkole oraz referencje.
 
4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, analiza wydatków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i płacowych,
- przygotowanie materiałów do sporządzania projektu budżetu w zakresie dochodów
i wydatków oraz jego zmian,
- prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- obsługa dodatkowych projektów realizowanych przez szkołę wraz ze składaniem sprawozdań merytorycznych dla jednostek nadrzędnych,
- sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych z zakresu wydatków  i dochodów w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
- prowadzenie spraw i dokumentacji ubezpieczenia pracowników,
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących księgowości,
- sporządzanie planów i sprawozdań według obowiązujących przepisów.
 
5. Odpowiedzialność pracownika:
- za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi,
- za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej oraz zasad prawidłowej
i oszczędnej gospodarki budżetowej,
- za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.
 
6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- praca przy komputerze do 4 godzin,
- praca administracyjno – biurowa,
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
- miejsce wykonywania pracy – Żłobek Gminny w Oleśnicy
 
O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).
 
 
6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  oraz
o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku,gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w terminie  do 27 sierpnia 2018 r. do godz. 09:00 na adres:
 
Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, pokój nr 22 lub 23. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Oferta pracy – główny księgowy”.  Decyduje data i godzina faktycznego wpływu aplikacji do urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Za termin złożenia oferty uznaje się datę faktycznego wpływu do urzędu,  nie datę nadania. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub na wskazany adres e – mail.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 314 02 22.
Konkurs może zostać odwołany bez podawania przyczyny.

 

Czytaj
Rusza termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Wileńskiej.
2018-08-10 14:46:41, opublikował: Rzeźnik Marcin

Dnia 10 sierpnia 2018 r. Wójt Marcin Kasina podpisał umowę na zadanie "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy i budynku Urzędu Gminy Oleśnica" w zakresie "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy". Zadanie zostanie wykonane do 31 maja 2019 r. przez Zakład Ogólnobudowlany „DACH –BUD” Perdkowie spółka cywilna z Oleśnicy za kwotę 2 817 302,69 zł.
Termomodernizacja budynków realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 przy dofinansowaniu wynoszącym 2 715 501,86 zł.

Czytaj
Budowa chodnika w miejscowości Bystre.
2018-08-10 14:44:30, opublikował: Rzeźnik Marcin

9 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina podpisał umowę na wykonanie zadania "Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Pogodna, miejscowość Bystre, etap I". W wyniku podpisanej umowy do dnia 28 września 2018 r. powstanie chodnik o długości 255 mb, który za kwotę 308 682,57 zl wykona firma Tomasz Walczak TOM TRANS z Oleśnicy.

Czytaj
Informacja o realizacji zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2018"
2018-08-10 13:11:25, opublikował: Ogrodnik Mariusz

GMINA OLEŚNICA

Gmina Oleśnica informuje, że realizacja zadania pn. „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2018” jest dotowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 Kwota dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych z WFOŚiGW.
WARTOŚĆ ZADANIA – 84 438,62 zł
DOTACJA Z WFOŚiGW –  71 772,82 zł
BUDŻET GMINY –  12 665,80 zł.

Dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

www.wfosigw.wroclaw.pl

Czytaj
Zawiadomienie o XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Oleśnica.
2018-08-09 10:39:22, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica VII kadencji odbędzie się 09 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00  /czwartek/ w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Czytaj
Wszystkich: 1374, wyświetlone od 0 do 7    Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24