Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Akceptuję (nie pokazuj tego powiadomienia) | Nie akceptuję (zabierz mnie z tej strony!)
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Aktualności



Miesiąc: Rok:
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej - LGD Dobra Widawa
2018-01-05 08:01:47, opublikował: Rzeźnik Marcin

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej.

Czytaj
Zapytanie ofertowe OP.4471.1.2018 dotyczy organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2018-01-04 14:51:45, opublikował: Koreń Katarzyna


Zapytanie ofertowe OP.4471.1.2018
(dotyczy organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli)

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, NIP: 911-17-77-943

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i prowadzeniu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
a) organizowanie i prowadzenie szkoleń, doradztwa, warsztatów metodycznych  i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych, szkoleniowych rad pedagogicznych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych, w łącznym wymiarze 60 godzin, obejmujące:
- przedmioty humanistyczne –  15 godzin,
- przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 15 godzin,
- przedmioty artystyczne – 5 godzin,
- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – 3 godziny,
- pracy z uczniami o specjalnych potrzebach  edukacyjnych – 3 godziny,
- wspierania uzdolnień – 3 godziny,
- umiejętności miękkie – 5 godzin,
- przygotowanie programowe – 5 godzin,
- elementy systemowe (Karta Nauczyciela, ustawa Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty) – 3 godziny,
- awans zawodowy – 3 godziny.
Poszczególne bloki godzinowe w odniesieniu do poszczególnych zakresów tematycznych mogą ulec zmianie – stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego. O zmianie Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę mailowo; zmiana te nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksowania. Zmianie nie ulega łączna ilość godzin zamówienia.
b) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami poprzez zorganizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
dla dyrektorów/wicedyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów  i psychologów szkolnych;
c) prowadzenie platformy edukacyjnej, stanowiącej forum wymiany doświadczeń między nauczycielami, miejscem kontaktów z doradcami metodycznymi   i konsultantami oraz udostępnienie  nauczycielom miejsca w sieci do prowadzenia własnych działań edukacyjnych;
d) realizowanie działań na rzecz wspierania uzdolnień uczniów, w tym organizowanie etapów powiatowych konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek oraz konkursów przedmiotowych w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz konkursów artystycznych;
e) prowadzenie punktu doradczo-informacyjnego prowadzonego  przez szkolnego doradcę zawodowego, realizującego zadania z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego i doradztwa zawodowego — dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli oddziałów gimnazjalnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 16 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

IV. OBSZAR WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:
Wyłącznie obszar Gminy Oleśnica i obszar Miasta Oleśnica.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl do dnia 12 stycznia 2018 r. do godz. 15.30;
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15 stycznia 2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.olesnica.wroc.pl;
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
5. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.olesnica.wroc.pl.

VII. OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie
oraz za pośrednictwem strony internetowej Gminy Oleśnica.

IX. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 314 02 22 oraz adresem   e-mail:  urzad@olesnica.wroc.pl.
2. Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
3. Pozstępowanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez podania przyczyny.
 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

Czytaj
Zlecenie realizacji zadania publicznego pn.:" Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych z Gminy Oleśnica"
2018-01-03 14:19:22, opublikował: Pawłowska Agnieszka
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.:" Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych z Gminy Oleśnica"
Czytaj
MPZP obręb Cieśle - ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
2018-01-03 08:05:21, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
List Rzecznika Praw Dziecka w sprawie używania materiałów pirotechnicznych
2017-12-29 11:18:57, opublikował: Kędziora Piotr

Pod poniższym linkiem dostępny jest list Rzecznika Praw Dziecka w sprawie używania materiałów pirotechnicznych.

List

 

Czytaj
02 stycznia 2018 r. - Kasa nieczynna
2017-12-28 14:24:06, opublikował: Szymańska Urszula
Informujemy, że w dniu 02 stycznia 2018 r. (wtorek) kasa Urzędu będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.
Czytaj
Dotacja na rozwój sportu na terenie Gminy Oleśnica
2017-12-27 13:05:43, opublikował: Koreń Katarzyna

PWiPF.421.3.2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica z dnia 27 grudnia 2017 roku

Na podstawie Uchwały Nr XX/136/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Oleśnica  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. (Dz. U. Woj. Dol. Z dnia 06.07.2012 r., poz. 2404) podaję do publicznej wiadomości o możliwości składania ofert o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica.

I. Uprawnieni do ubiegania się o dotację.
O dotację mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu uzyskaniu zysku oraz zamierzające realizować zadanie z zakresu sportu na terenie Gminy Oleśnicy.
Zadanie wskazane przez oferenta powinno zakładać osiągnięcie celu publicznego określonego  w § 2 w/w uchwały.

II. Zasady przyznawania dotacji.
1. Kluby sportowe składają oferty o przyznanie dotacji na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do w/w uchwały;
2. Dotacja może być przeznaczona na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
5) najmu obiektu sportowych.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
2) koszty transferu zawodników z innych klubów sportowych;
3) zakupu środków trwałych;
4) zakupu i wydatków inwestycyjnych, remontów i adaptacji pomieszczeń;
5) prowadzenia działalności gospodarczej;
6) stypendiów lub nagród dla osób fizycznych;
7) najmu obiektów innych niż sportowe;
8) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby  w nim zrzeszone;
9) kosztów, które oferent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 
4. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać rzetelne odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania i oświadczenia. Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać „0” (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok (2017);
3) Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych oraz innych podmiotów;
4) Oświadczenia trenerów o posiadanych kwalifikacjach zapewniających wykonanie zadania;
5) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach technicznych zapewniających wykonanie zadania;
6) Miesięczny harmonogram wydatkowania środków finansowych;
7) Wykaz imienny zawodników lub uczestników realizowanego zadania finansowanego z dotacji pochodzącej z budżetu Gminy Oleśnica.

III. Warunki i termin realizacji zadania.
1. Oferent przyjmując dotację na realizację zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
2. Oferent winien informować opinię publiczną o otrzymaniu wsparcia z budżetu Gminy Oleśnica, a po zakończeniu realizacji zadania złożyć stosowne sprawozdanie.
3. Termin realizacji zadania: 1 luty 2018 r. – 30 listopad 2018 r.

IV. Termin i miejsce składania oferty.
1. Oferty o dotację należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica” lub przesłać pocztą, listem poleconym na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 13.00.
2. W przypadku przesłania oferty wraz  z dokumentami pocztą, decyduje data i godzina jej wpływu do Urzędu.
3. Oferty złożone w inny sposób lub po wskazanym terminie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.
4. Dokumenty w postępowaniu mogą być składane w oryginałach lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów nie będę zwracane stronie składającej.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert o dofinansowanie.
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Oleśnica wraz Komisją Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego, uwzględniając w szczególności:
1) Znaczenie zgłoszonej oferty dla realizacji celu publicznego, o którym mowa  w § 2 Uchwały Nr XX/136/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r.;
2) Wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadania;
3) Przedstawioną przez klub sportowy kalkulację kosztów oraz udział środków pochodzących spoza budżetu Gminy Oleśnica;
4) Możliwość realizacji oferty przez klub sportowy.

VI. Regulacje Końcowe.
1. Informacja o przyznanych dotacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica;
2. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Koreń tel. 71/314 02 23;
3. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany miesięczny harmonogram i kosztorys wydatkowania dotacji;
4. Wójt Gminy Oleśnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury przyznania dotacji na podstawie niniejszego ogłoszenia, bez podania przyczyny.

Zastępca Wójta Gminy

/-/ Krzysztof Skórzewski

Czytaj
Wszystkich: 1306, wyświetlone od 7 do 14   < Poprzednie  Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24