Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Zmiana godzin otwarcia kasy UG w dniu 17.09.2018 r.
2018-09-14 15:02:13, opublikował: Warszawska Monika
Zmiana godzin otwarcia kasy UG w dniu 17.09.2018 r.
Czytaj
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
2018-09-14 11:01:23, opublikował: Pawłowska Agnieszka

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - zajęcia sportowe z piłki ręcznej

Czytaj
Fundusz sołecki na rok 2019 - wzory dokumentów do pobrania.
2018-09-12 15:09:12, opublikował: Rzeźnik Marcin

Fundusz sołecki - wzory dokumentów do pobrania.

Szanowni Państwo poniżej znajdują sie wzory dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku dotyczącego funduszu sołeckiego na rok 2019. Wnioski należy składać do 30.09.2018 r.

Wzór wniosku

Lista obecności na zebraniu wiejskim

Uchwała zebrania wiejskiego

Protokól z zebrania wiejskiego

 

 

Czytaj
Remonty dróg w Ligocie Małej
2018-09-12 14:02:03, opublikował: Rzeźnik Marcin

Wójt Marcin Kasina zawarł dwie umowy na remonty dróg w miejscowości Ligota Mała. Umowa na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ligota Mała dz. nr 374, 380 o długości 160 mb, droga wschodnia 264,5 mb.” Została podpisana z Panią Anną Chleboś prowadzącą firmę w Granowcu pn. "Usługi Budowlane" i opiewa na kwotę 382 103,19 zł. Drugie zadanie, pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 432 w m. L. Mała o długości 476 mb” zostało zlecone firmie Pol – Dróg Drawsko Pomorskie S.A., wartość kontraktu to 299 321,73 zł. Planowany termin zakończenia robót to 5 listopada 2018 r.

Czytaj
X Jarmark Produktu Lokalnego "Aktywna społeczność Dobrej i Widawy"
2018-09-12 07:54:59, opublikował: Bojanowski Paweł

X Jarmark Produktu Lokalnego „Aktywna społeczność Dobrej i Widawy”

Serdecznie zapraszam wszystkich spragnionych atmosfery folkloru i rękodzieła na oleśnicki Rynek już w przyszłą sobotę i niedzielę 15 i 16 września. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa już po raz dziesiąty organizuje Jarmark Produktu Lokalnego, w tym roku pod hasłem „Aktywna społeczność Dobrej i Widawy”. Jarmark jest samodzielną inicjatywą Stowarzyszenia. Termin Jarmarku także nie jest przypadkowy. Odbywa się w tym samym terminie, co trwające przez kilka dni w mieście Dni Europy. Za wyborem stolicy powiatu oleśnickiego na lokalizację naszej imprezy przemawiał taki argument, że znajduje się w centrum naszego Partnerstwa liczącego dziesięć gmin, zarówno z powiatu oleśnickiego, wrocławskiego jak również namysłowskiego i oławskiego.

Wszystko to, co pojawia się na Jarmarku – zarówno w ramach sprzedaży i degustacji produktów lokalnych jak i przeglądu zespołów ludowych i folklorystycznych z gmin członkowskich, jest wizytówką naszego regionu, również poza granicami naszego kraju. Nasze Stowarzyszenie przez te dwa dni stara się przybliżyć nie tylko mieszkańcom Oleśnicy ale również gościom miast Partnerskich Oleśnicy, to co jest lokalnie najbardziej wartościowe, wytwarzane często wyłącznie ręcznie, z wielką pieczołowitością i co najważniejsze z wielkim sercem. Naprawdę mamy się czym pochwalić w Europie! Występujące zespoły i produkty prezentowane na Jarmarku mogą się pochwalić wieloma krajowymi jak i zagranicznymi nagrodami, w tym  rejestracją na prestiżowych Listach Produktów Tradycyjnych. W tegorocznej edycji weźmie udział ponad 70 wystawców, 15 zespołów ludowych i folklorystycznych. Na odwiedzających będą czekały liczne atrakcje: odbędą się bezpłatne warsztaty min.: z ceramiki i wikliny oraz pokaz rycerzy i dam dworu. Dla najmłodszych przewidziano ciekawe animacje min. zabawy z domowymi zwierzętami.

W fotobudce - w wyznaczonych godzinach - będzie można sobie zrobić bezpłatne pamiątkowe zdjęcia z imprezy. Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam na przyszły weekend do Oleśnicy.

  zobacz plakat (format PDF)

Info: Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

Czytaj
Szkolenie w sprawie programu Czyste Powietrze.
2018-09-10 08:54:54, opublikował: Domal Marcin
Czytaj
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w „Żłobku Gminnym w Oleśnicy” - referent ds. księgowości
2018-09-05 14:01:01, opublikował: Koreń Katarzyna


OGŁOSZENIE

 
Dyrektor Żłobka Gminnego w Oleśnicy
Ul. Wileńska 32a
56-400 Oleśnica,
ogłasza konkurs na stanowisko:  
 
 Referent ds. księgowości

 

1. Wymagania niezbędne:
 znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
 znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 znajomość przepisów samorządowych,
 znajomość przepisów podatkowych,
 znajomość przepisów i finansowania zadań wynikających z kompetencji szkoły publicznej,
 biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy, Internet),
 znajomość obsługi programów obsługujących księgowość oświatową,
 znajomość systemu bankowości elektronicznej,
 znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
 znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej,
 znajomość prawa z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
 znajomość przepisów dotyczących ZUS oraz PFRON.
 
2. Wymagania dodatkowe.
 cechy osobowościowe: umiejętność sprawnej organizacji pracy, zdolności analityczne, rzetelność, komunikatywność,
 wysoka kultura osobista,
 dodatkowym atutem będzie posiadanie praktyki na stanowisku księgowego w szkole oraz referencje.
 
3. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
 prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, analiza wydatków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i płacowych,
 przygotowanie materiałów do sporządzania projektu budżetu w zakresie dochodów
i wydatków oraz jego zmian,
 prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 obsługa dodatkowych projektów realizowanych przez szkołę wraz ze składaniem sprawozdań merytorycznych dla jednostek nadrzędnych,
 sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych z zakresu wydatków i dochodów w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 prowadzenie spraw i dokumentacji ubezpieczenia pracowników,
 opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących księgowości,
 sporządzanie planów i sprawozdań według obowiązujących przepisów.
 
4. Odpowiedzialność pracownika:
 za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi,
 za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej oraz zasad prawidłowej
i oszczędnej gospodarki budżetowej,
 za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.
 
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 praca przy komputerze do 4 godzin,
 praca administracyjno – biurowa,
 biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
 miejsce wykonywania pracy – Żłobek Gminny w Oleśnicy, ul. Wileńska 32a, 56-400 Oleśnica
 
O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).
 
6. Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny,
 kwestionariusz osobowy,
 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
 kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.),
 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym w terminie do 17 września 2018 r. do godz. 9.00 na adres:
 
Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, pokój nr 22 lub 23. Prosimy   o dopisanie na kopercie słów: „Oferta pracy – referent ds. księgowości”.  Decyduje data i godzina faktycznego wpływu aplikacji do urzędu.
 
Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Za termin złożenia oferty uznaje się datę faktycznego wpływu do Urzędu, nie datę nadania. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub na wskazany adres e – mail.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 314 02 22
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz tablicy informacyjnej Urzędu.
Konkurs może zostać odwołany bez podawania przyczyny.

 

Czytaj
Wszystkich: 1396, wyświetlone od 7 do 14   < Poprzednie  Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24