Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest
2022-10-05 13:54:52, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Dodatek dla podmiotów wrażliwych. Jak się o niego starać?
2022-09-29 14:36:06, opublikował: Bojanowski Paweł

Dodatek dla podmiotów wrażliwych. Jak się o niego starać?


Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.) istnieje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, które:

 • ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 • główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można pobrać:

Wniosek (format PDF) lub

bezpośrednio w Urzędzie Gminy Oleśnica w pokoju nr 4.

Podmiotami wrażliwymi według w/w ustawy są:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • jednostki organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Info: Referat RN

Czytaj
Świerzna - Rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
2022-09-29 11:49:12, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek nr 78/3, 78/4 i 52/1 położonych w obrębie Ostrowina.
2022-09-28 10:33:29, opublikował: Zaręba Łukasz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza ustne przetargi nieograniczone
 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Ostrowina 

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Kolejny nr przetargu

1

Ostrowina

78/3

0,1105

Działki 78/3 i 78/4: MN/47 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka nr 52/1: MN/57 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, natomiast w granicy działki nr 78/3 i 52/1 znajdują się linie sieci elektroenergetycznych średniego napięcia oraz pas technologiczny ograniczonego zagospodarowania linii elektroenergetycznej średniego napięcia.

46.759,00

47.000,00

4.000,00

III

2

78/4

0,1095

57.920,00

58.000,00

5.000,00

III

3

52/1

0,4500

190.420,00

191.000,00

19.000,00

I

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Ostrowina, w odległości około 14 km od centrum miasta Oleśnica.
 W odległości ok. 12 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Wschód. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Dostępność komunikacyjna dobra. W pobliżu działek 78/3 i 78/4 teren zaplecza technicznego PDPS w Ostrowinie i tereny rolne. Teren przy nieruchomościach częściowo uzbrojony
 w sieci energetyczną i wodociągową. Teren działek niezabudowany. Nad częścią działki nr 78/3 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia ze słupami. Przy zachodniej granicy działki, w jej obrębie, podziemna linia elektroenergetyczna. Na terenie nieruchomości nr 78/3 samosiejki drzew i krzewów – bez wartości użytkowej. 

Wewnątrz działki nr 78/4, przy jej północnej granicy, przebiega wodociąg Ø110 oraz przy wschodniej granicy przebiega wodociąg Ø40 – nie powodując jednak utrudnień przy ewentualnej zabudowie działki. 

W pobliżu działki 52/1 znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny rolne. Działka była użytkowana rolniczo. Nad działką przebiega napowietrzna trójprzewodowa linia elektroenergetyczna średniego napięcia ze słupem żelbetowym.

Zapis w rejestrze gruntów: dz. 78/3 - Lzr-RV – 0,1105 ha, dz. 78/4 – RV – 0,1095 ha, dz. 52/1 – RVI – 0,4500 ha.

2. Działki nr 78/3 i 78/4 uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00043359/8, natomiast działka nr 52/1 w księdze wieczystej nr WR1E/00073826/2.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w dniu 28.10.2022 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24
 o godz.:
 10:00 – dz. nr 78/3, 11:00 – dz. nr 78/4 i 12:00 – dz. nr 52/1.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym
 w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 24.10.2022 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

9. W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. 

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi
 na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
 14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

15. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
 o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.
 z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął dnia 20.10.2021 r. (dz. 78/3 i 78/4) i dnia 17.09.2022 r. (dz. 52/1).

17. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

18. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 28.09.2022 r. do 28.10.2022 r.

19. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

20. Poprzednie przetargi na zbycie działek nr 78/3 i 78/4 odbyły się 25.03.2022 r. i 02.08.2022 r.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.


Wójt
 (-) Marcin Kasina

Czytaj
Ogłoszenie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz oddania w najem socjalny.
2022-09-28 10:25:49, opublikował: Zaręba Łukasz

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka ewidencyjna nr 307 o pow. 0,4309 ha położona w obrębie Ligota Mała, zabudowana budynkiem nr 97 i 97a, uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00076641/2.

2) Powierzchnia nieruchomości oddana w użyczenie

Teren działki nr 307 o pow. 0,0109 ha

Pomieszczenie remizy strażackiej o pow. 58,00 m2

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkami o nr porządkowym 97 i 97a, położona we wsi Ligota Mała, przy głównej ulicy we wsi. W pobliżu zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa, plac zabaw oraz użytki rolne. Działka o kształcie złożonym. Nieruchomość wykorzystywana jest jako remiza strażacka.

Na części nieruchomości i budynku zlokalizowana jest świetlica wiejska. Zapis w rejestrze gruntów przypadający na remizę: Br-RVI – 0,0109 ha.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

UK/2 – tereny usług kultury i sakralnych. Nieruchomość wykorzystywana jest jako świetlica wiejska i remiza strażacka.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości (zł)

Nie dotyczy.

7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy.

8) Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy.

9) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej. Wykorzystywana będzie w celach statutowych jednostki OSP w Ligocie Małej.

Okres użyczenia – 10 lat.

11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 28.09.2022 r. do 19.10.2022 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska,  pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/Wójt

(-) Marcin Kasina
WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka ewidencyjna nr 735 o pow. 0,1404 ha położona w obrębie Smolna, zabudowana budynkiem nr 46 i 46a, uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00076632/6.

2) Powierzchnia nieruchomości oddana w użyczenie

Pomieszczenie remizy strażackiej – 60,00 m2 wraz z prawem przechodu i przejazdu na rzecz OSP Smolna.

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem o nr porządkowym 46 i 46a, położona w centralnej części wsi Smolna, przy głównej ulicy we wsi. W pobliżu zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz kościół. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, na czele działki pomnik. Nieruchomość wykorzystywana jest jako świetlica wiejska oraz remiza strażacka.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

UP/2 – tereny zabudowy usług publicznych. Nieruchomość wykorzystywana jest jako świetlica wiejska i remiza strażacka.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości (zł)

Nie dotyczy.

7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy.

8) Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy.

9) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej. Wykorzystywana będzie w celach statutowych jednostki OSP w Smolnej.

Okres użyczenia – 10 lat.

11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 28.09.2022 r. do 19.10.2022 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 

pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/Wójt

(-) Marcin KasinaWÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM SOCJALNY


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Udział, stanowiący własność Gminy Oleśnica, wynoszący 2073/1000 części wspólnych budynku i działki gruntu nr 289/10 o pow. 0,3706 ha w Krzeczynie zabudowanej m.in. budynkiem mieszkalnym wielolokalowym o nr 53. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00081746/6.

2) Powierzchnia nieruchomości oddana w najem socjalny

Lokal socjalny nr 3/2 w budynku nr 53 w Krzeczynie o łącznej powierzchni użytkowej 23,10 m2, składający się z pokoju o pow. 16,53 m2 oraz wspólnych dla lokali 3/1, 3/2 i 4/1: kuchni o pow. 14,68 m2 i łazienki z wc o pow. 5,02 m2.

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest na południowym krańcu obrębu Krzeczyn przy rzece Widawa. W sąsiedztwie lasy, staw oraz pola uprawne. Dojazd do budynku przez około 2-kilometrowy odcinek drogi gruntowej do drogi o nawierzchni asfaltowej. 

Budynek nr 53 jest to obiekt przedwojenny, podpiwniczony, jednopiętrowy, z poddaszem niemieszkalnym i wspólnym wejściem do budynku. Wejścia do lokali osobne. Dach dwuspadowy.

Lokal: posadzki z desek podłogowych i płyty paździerzowej z wykładziną pcw. Stolarka okienna z pcw. Ściany malowane farbami klejowymi i emulsyjnymi, w kuchni i łazience częściowo płytki ceramiczne lub lamperie olejne. Woda czerpana ze studni za pomocą hydroforu, elektryczna. Kanalizacja – szambo bezodpływowe. Stan techniczny dostateczny – posiada szereg wad typowych dla budynków poniemieckich z tego okresu budowy. Istnieje duże zużycie funkcjonalne lokalu poprzez słaby układ architektoniczny pomieszczeń – „przechodne”, brak balkonu.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

MN/1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z rysunkiem planu nieruchomość znajduje się:

- na obszarze zalewu wody Q 1%,

- w granicy obszaru Wspólnoty Lasy Grędzińskie PLH020081 - granica projektowanego obszaru Natura 2000.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości (zł)

Nie dotyczy.

7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Na podstawie §1 ust. 2 Zarządzenia Wójta Gminy Oleśnica nr 91/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stawka czynszu za lokal wynosi 34,65 zł w stosunku miesięcznym.

8) Termin wnoszenia opłat

Miesięcznie, z góry do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

9) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem socjalny w trybie bezprzetargowym.

Okres umowy najmu – 3 lata.

11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 28.09.2022 r. do 19.10.2022 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 

pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/Wójt

(-) Marcin Kasina

Czytaj
XXII edycja programu stypendialnego "zDolny Śląsk"
2022-09-27 09:39:22, opublikował: Bojanowski Paweł

XXII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO "ZDOLNY ŚLĄSK"

POZOSTAŁ TYDZIEŃ NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O STYPENDIA

Za tydzień 4 października kończy się nabór wniosków w Programie Stypendialnym "zDolny Śląsk". Fundacja Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia zaprasza uzdolnionych uczniów do spróbowania swoich sił w drodze do zdobycia nagród finansowych za pielęgnowanie talentów.

W XXII edycji Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk" zostanie przyznanych około 50 stypendiów dla wyróżniających się osiągnięciami, ale i postawą uczniów i absolwentów szkół podstawowych i średnich z terenu całego województwa. Laureaci całoroczne stypendia będą mogli przeznaczyć na wydatki związane z nauką i rozwojem osobistym.

Stypendia przeznaczone są dla absolwentów klas IV szkół podstawowych, przez starszych uczniów tych szkół, aż po tegorocznych maturzystów. Nagrodzeni zostaną kandydaci, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, działalności artystycznej lub sportowej, ale także młodzież zaangażowana w działalność społeczną.

Nabór wniosków w XXII edycji programu stypendialnego "zDolny Śląsk" trwa do 4 października 2022. Regulamin, szczegółowe warunki konkursu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej: https://www.fem.org.pl/rusza-xxii-edycja-programu-stypendialnego-zdolny-slask/

Wypełnione i podpisane wnioski należy przesłać wyłącznie tradycyjną pocztą do 4 października 2022 na adres FEM: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem na kopercie "zDolny Śląsk". Nie ma możliwości składania wniosków osobiście.

Program Stypendialny "zDolny Śląsk" ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Przy FEM powołano wówczas Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. FEM zorganizowała już czternaście edycji programu stypendialnego. W jego ramach pomoc otrzymało blisko 1400 młodych ludzi; na ten cel wydatkowano około 1 500 000 złotych.

Program współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Info: Fundacja Edukacji Międzynarodowej Wrocław

  pobierz: Informacja Prasowa (format PDF)

Czytaj
Zawiadomienie o XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Oleśnica.
2022-09-22 15:56:17, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zawiadamiam, że XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji odbędzie się 23 września 2022 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj

Czytaj
Wniosek o wypłatę dodatku dla gosp. domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
2022-09-22 13:42:02, opublikował: Bojanowski Paweł

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy informuje, że od 20 września 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatek ten stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny ogrzewania.

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy (w tym brykiet drzewny), kocioł olejowy, kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym, trzon kuchenny, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

3 000,00 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy (w tym brykiet drzewny),
2 000,00 zł - jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
1 000,00 zł - gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym, trzon kuchenny,
500,00 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa powyżej rozumie się:
- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie zgłoszenie lub potwierdzenie uzyskania wpisu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Gdzie złożyć wniosek?

Mieszkańcy Gminy Oleśnica składają wniosek o wypłatę dodatku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 22 września 2022r. do dnia 30 listopada 2022r. w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP - wzór wniosku do pobrania znajduje się na stronie olesnica.wroc.pl w zakładce "Ważne ogłoszenia". Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Rozstrzygnięcie wniosku i termin wypłat

Na wskazany we wniosku o wypłatę dodatku adres mailowy zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku (przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji).
Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica, pokój nr 1, w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00-15:00, środa 7:00-17:00, telefonicznie pod numerem 71 715 68 88, 530 067 553.

Info: GOPS w Oleśnicy

Czytaj
Bogusławice - nazewnictwo ulic - formularz ankiety wraz z objaśnieniami oraz mapą obrazującą ich przebieg
2022-09-21 12:32:11, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Informacja ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nazw ulic miejscowości Bogusławice, gm. Oleśnica
2022-09-21 12:18:31, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Odpłatny odbiór folii rolniczej - 23.09.2022 r.
2022-09-20 08:32:44, opublikował: Bojanowski Paweł

Dnia 23.09.2022 r. odbędzie się odpłatny odbiór folii rolniczej. Miejsce zbiórki - Boguszyce Osiedle, teren Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z .o.o.

W przypadku zainteresowania zbiórką, należy kontaktować się bezpośrednio z firmą, pod numerem telefonu: 788-420-499.

Koszt odbioru:

 • 25 zł za 1 duży Big Bag folii do owijania balotów, folii stretch, worków po nawozach, worków Big Bag, worków zbożowych polipropylenowych;
 • 50 zł za 1 duży worek Big Bag folii czarnej, czarno-białej, tunelowej;
 • 150 zł za 1 duży worek Big Bag siatki do owijania balotów, worków papierowych z folią.

Info: Patrycja Cieplik, Referat RN

Czytaj
Ruszyła rekrutacja do projektu szkoleniowo-doradczczego Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO!
2022-09-15 12:31:28, opublikował: Bojanowski Paweł

Szanowi Państwo,

właśnie ruszamy z rekrutacją do nowego projektu szkoleniowo-doradczego pn. Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO.

Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektu jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci doradców w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i/lub inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, a także wspieranie tych osób w ich działaniach doradczych.

Szukamy osób, które mają w sobie pasję, wrażliwość i wiedzę z zakresu dbania o klimat i środowisko, wiedzą jak przygotować projekty społeczne i/lub inwestycyjne, są przekonani, że współpraca władz samorządowych i lokalnych organizacji jest ważna, są aktywni lokalnie i posiadają kompetencje do tego, aby doradzać lokalnej społeczności.

Wszystkie szczegóły znajdują się tutaj: Fundusze dla klimatu, nabór chętnych trwa do 26 września, żeby się zgłosić, należy wypełnić formularz: Fundusze dla Klimatu - zgłoszenie

Info: Program Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO

Czytaj
Spotkanie w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bogusławice
2022-09-15 10:37:03, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Sadza płonie, czad zabija, ŻYJ! Kampania społeczna MCK 2022-2023
2022-09-13 09:33:43, opublikował: Bojanowski Paweł

Czytaj
Rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium gminy Oleśnica
2022-09-09 11:29:36, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Oleśnica.
2022-09-08 12:12:08, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zawiadamiam, że XLVI sesja Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji, która dotyczyć będzie działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, odbędzie się 14 września 2022 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj

Czytaj
Zapraszamy do wzięcia udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"
2022-09-07 10:49:53, opublikował: Bojanowski Paweł

Zapraszamy do wzięcia udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy".
Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia.

W dwóch poprzednich edycjach zgłosiliście nam ponad 160 prac.


Pochwal się swoją smart wsią i wygraj nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

Więcej informacji na stronie: https://www.irwirpan.waw.pl/869/badania/moja-smart-wies-wizje-i-inicjatywy

Info: IRWiR PAN

Czytaj
ARiMR: Webinarium dot. rolnictwa
2022-09-07 10:40:11, opublikował: Bojanowski Paweł

Szanowni Państwo,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako współorganizator wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw zaprasza na ogólnopolskie wydarzenie, jakim jest bezpłatne webinarium poświęcone tematyce związanej z rolnictwem.

Webinar pod patronatem:

 • Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
 • Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Henryka Kowalczyka
 • Poseł na Sejm RP pani Agnieszki Soin

Webinarium odbędzie się w dniu: 08 września 2022 r. o godz. 11.00.

Link do e-seminarium udostępniony zostanie na stronie ARiMR.

Osoby, które chcą wziąć w nim udział, mogą zrobić to korzystając z linków, które znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/webinar

W webinarium można wziąć udział poprzez aplikację MS TEAMS , przeglądarkę internetową lub w Biurach Powiatowych ARiMR.

Info: ARiMR

Czytaj
XXII edycja Konkursu "zDolny Śląsk"
2022-09-06 13:05:07, opublikował: Bojanowski Paweł

zobacz: informację o XXII edycji Konkursu "zDolny Śląsk" (format PDF)
Czytaj
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - udział wynoszący 1/4 części w działce nr 192 o pow. 0,
2022-08-31 09:28:49, opublikował: Zaręba Łukasz

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 192 położona w obrębie Zarzysko uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00022397/3. Przedmiotem przetargu jest udział wynoszący ¼ części w prawie własności działki.

2) Powierzchnia nieruchomości

0,2400 ha

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w miejscowości Zarzysko w odległości około 9,1 km od centrum miasta Oleśnica. Dostępność komunikacyjna dobra: droga przy działce ma nawierzchnię asfaltową z uszkodzeniami. Teren przy działce uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową (w odległości ok. 80 m). W pobliżu znajduje się zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa małej intensywności, zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne. Teren działki obecnie nieużytkowany rolniczo, niezabudowany. Na terenie działki pozostałości fundamentów zabudowy typu stodoła oraz samosiejki drzew i krzewów – bez wartości użytkowej. Kształt działki regularny, z niewielką odnogą.

Zapis w rejestrze gruntów: PsIV – 0,1300 ha, Br-PsIV – 0,1100 ha.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla terenu działki brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica teren rozpatrywanej działki nr 192 oznaczony jest symbolami:

M – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej,

U – tereny usług komercyjnych.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość udziału wynoszącego ¼ części w nieruchomości (zł)

21.798,00 zł.

7) Cena wywoławcza (zł)

22.000,00 zł.

8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy.

9) Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy.

10) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 13.10.2022 r.Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 31.08.2022 r. do 21.09.2022 r.

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2,

 tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/


Czytaj
Wszystkich: 3912, wyświetlone od 0 do 20    Następne >