Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Wideotłumacz Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Urząd / Rozpatrywanie spraw


Kalendarz na Lipiec 2021:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
2627 28 29 30 31

Dziś mamy 207 dzień roku
do końca pozostało 158 dni
Znak zodiaku:Lew
Co i jak załatwić w urzędzie?
Rozpatrywanie sprawOpłaty skarboweSkargi i wnioskiOpłaty administracyjneKarty
Rozpatrywanie spraw

Tryb rozpatrywania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej następuje z chwilą złożenia do Urzędu Gminy podania lub z urzędu.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Dla osób nie posiadających własnego adresu e-mail przygotowano stronę z której można wysłać podanie do urzędu

Podania składać można osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy  (pokój Nr 1, parter, tel (0-71) 314 02 00 lub (0-71)314 02 01) lub na wskazanych stanowiskach pracy.

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (dotyczących m. in. opłaty skarbowej, Prawa budolwanego, zagospodarowania przestrzennego, odpadów, itp.).

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.

Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Wnioskodawca ma prawo żądać, a pracownik urzędu obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego żąda.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnoszący jest wzywany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (wymagania te dotyczą również dokumentów będących załącznikami do żądania strony).

Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych zawartych w podaniu, albo gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie jest sąd, urząd zwraca je wnoszącemu z odpowiednim pouczeniem.

Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, należy odebrać od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania (art. 223 § 1 Kodeksu Karnego).

Nie można żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego znanych organowi z urzędu bądź możliwych do ustalenia na podstawie posiadanej ewidencji, rejestrów lub innych danych, albo na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego i innych).

Termin załatwiania sprawy biegnie od dnia złożenia (wpływu) podania (wniosku) do urzędu.

Referaty Urzędu Gminy zobowiązane są do przestrzegania terminów wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a także przepisów szczególnych regulujących sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do omawianych wyżej terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zaświadczenia powinny być wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone postanowienie.

Od wydanej w sprawie decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Środki odwoławcze w sprawach z zakresu zadań własnych gminy rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu (Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław). W sprawach należących do zadań zleconych gminie, właściwym do rozpoznawania środków odwoławczych jest Wojewoda Dolnośląski (Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław).

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ gminy zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy .

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24