Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Urząd / Zadania referatu


Kalendarz na Styczeń 2021:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dziś mamy 24 dzień roku
do końca pozostało 341 dni
Znak zodiaku:Wodnik
Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska
Zadania referatuPracownicyDrukiKarty
Zadania referatu

Do zadań Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska należy:

1) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami, obejmujących:

a) ewidencję nieruchomości,

b) inwentaryzowanie nieruchomości,

c) oszacowanie i wycenę nieruchomości,

d) przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy,

e) zakup nieruchomości,

f) ewidencję użytkowników wieczystych oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności,

g) komunalizację mienia,

h) ujawnianie własności gminy w księgach wieczystych,

i) rozgraniczanie,   scalenia i podziały  nieruchomości, a także   wypłatę   odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,

j) prowadzenie ewidencji teczek osiedleńczych,

k) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wcześniej przekazanego majątku.

2) Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania nieruchomościami, w tym:

a) sprzedaży nieruchomości,

b) oddawania nieruchomości w użytkowanie nieruchomości,

c) rozwiązywania i wygaszania umów użytkowania wieczystego,

d) naliczania opłat za użytkowanie wieczyste,

e) oddawania nieruchomości w trwały zarząd,

f) przekazywania nieruchomości w dzierżawę lub najem,

g) ustanawianie służebności gruntowych.

3) Prowadzenie  spraw z zakresu  użyczania  nieruchomości, w tym  udostępniania nieruchomości pod lokalizację reklam oraz zezwalania na wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych;

4) Wykonywanie czynności obejmujących nadzór i kontrolę zarządzania gruntami;

5) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej, obejmujących:

a) utrzymanie, eksploatację i zarządzenie obiektami i urządzeniami komunalnymi, w tym ewidencję obiektów i urządzeń komunalnych,

b) ustalanie wysokości opłat za usługi komunalne,

c) zlecanie podmiotom świadczenia usług komunalnych,

d) zarządzanie cmentarzami,

e) gospodarowanie budynkami, mieszkaniami i lokalami, a w szczególności: przygotowywanie
wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobem gminy,

f) pozyskiwanie budynków i lokali na cele komunalne, ustalanie zasad najmu i opłat za najem
lokali,

g) gospodarkę  wodno-ściekową, w tym:  przejmowanie  na  własność  gminy  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

h) wykonywanie zadań związanych i ustanawianiem i utrzymywaniem parków komunalnych i
innych terenów zieleni,

i) zawieranie umów cywilnych z jednostkami organizacyjnymi gminy Oleśnica na użytkowanie
gminnego mienia komunalnego.

6) Prowadzenie spraw z zakresu ustalania stanu prawnego budynków, mieszkań i lokali
Gminy;

7) Prowadzenie  spraw z zakresu  zarządu  nieruchomością  wspólną, w odniesieniu do nieruchomości, w których Gmina jest współwłaścicielem;

8) Prowadzenie spraw z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w tym: ustalania uprawnień  do  najmu i przyznawania  lokali  mieszkalnych,  zapewniania  lokali  socjalnych, postępowań o opróżnienie lokalu, zamiany lokali, zawierania umów;

9) Przygotowanie i prowadzenie przetargów na wynajem lokali;

10) Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z wymogami ustawy
o finansach publicznych;

11) Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:

a) opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

b) opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

c) prowadzenie   spraw z zakresu   nadzoru   nad   ustaleniami   miejscowych   planów zagospodarowania przestrzennego,

d) opiniowanie projektów studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

e) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości,

f) wydawanie  zaświadczeń o zgodności  sposobu  użytkowania  budynku z ustaleniami miejscowego planu,

g) ewidencja wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

h) prowadzenie spraw z zakresu roszczeń wynikających ze zmiany wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem lub ze zmianą planów,

i) okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

j) wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania przestrzennego,

k) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

l) składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków
dóbr kultury oraz przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru i prowadzenie
rejestru zabytków,

m) współdziałanie z Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków w zakresie  nadzoru  nad użytkowaniem obiektów zabytkowych, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w sposób
zabezpieczający ich wartości zabytkowej.

12) Prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii obejmujących:

a) nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,

b) nazewnictwa placów i ulic.

13) Prowadzenie spraw z zakresu kształtowania i ochrony środowiska, w tym:

a) ustalanie i opiniowanie polityki ekologicznej gminy,

b) opracowywanie programów projektów i analiz z zakresu ochrony środowiska,

c) monitoring w zakresie ochrony środowiska,

d) kształtowanie postaw proekologicznych.

14) Rozpatrywanie i załatwianie wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

15) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania zasobami przyrody, obejmujących:

a) opracowywanie programów, projektów i analiz z zakresu gospodarowania zasobami przyrody,

b) ustanawianie i utrzymywanie form ochrony przyrody,

c) zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów oraz nakładanie kar za zniszczenie lub usuwanie
drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,

d) ochronę zwierząt, w tym m.in. zapobieganie bezdomności psów,

e) współpracę ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,

f) realizowanie zadań z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,

g) prowadzenie spraw związanych z nasiennictwem,

h) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,

i) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

16) Załatwianie spraw wynikających z prawa łowieckiego, w tym: opiniowanie planów
łowieckich;

17) Załatwianie spraw obejmujących wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,
gospodarowanie odpadami oraz ochrona przed hałasem, w tym:

a) opracowywanie programów, projektów i analiz dot. gospodarki odpadami,

b) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

c) opiniowanie przedsięwzięć w zakresie wpływu na środowisko,

d) zezwalanie na prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych,

e) realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku
w gminach, w tym m.in. wydawanie nakazów usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych
do ich składowania,

f) współpraca z organami i instytucjami powiatu, ochrony środowiska, stacji sanitarno-
epidemiologicznych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

18) Nadzorowanie i realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie
Gminy;

19) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony wód oraz ochrony przed powodzią i suszą, w tym
spraw związanych z pozwoleniami wodno-prawnymi w zakresie ochrony środowiska;

20) Załatwianie spraw w zakresie prawa geologicznego i górniczego, w tym: opiniowanie
koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, opiniowanie planu ruchu zakładu
górniczego;

21) Bieżące i niezwłoczne przekazywanie informacji do Referatu Organizacyjnego dotyczących zmian stanu majątkowego Gminy, np. informacje o sprzedaży, kupnie nieruchomości;

22) Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności spółek, w których Gmina jest udziałowcem.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w czasie nieobecności zastępowany jest przez wyznaczonego pracownika ww. referatu.

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24