Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Urząd / Zadania referatu


Kalendarz na Lipiec 2020:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5
6 7 89 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Dziś mamy 190 dzień roku
do końca pozostało 176 dni
Znak zodiaku:Rak
Referat Finasowy
Zadania referatuPracownicyDrukiKarty
Zadania referatu

Do zadań Referatu Finansowego należy:

1) Opracowywanie projektów aktów prawnych, uruchamiających procedurę uchwalania budżetu gminy;

2) Opracowywanie projektów budżetu gminy i jego zmian;

3) Analiza realizacji budżetu;

4) Czuwanie nad odpowiednimi relacjami pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu zachowania wskaźników dot. deficytu i długu gminy;

5) Kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu gminy w jednostkach organizacyjnych;

6) Prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych;

7) Prowadzenie spraw dotyczących naliczeń podatku VAT;

8) Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

9) Prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

10) Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy przy opracowywaniu projektów zmian planów finansowych w roku budżetowym;

11) Prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych, w tym rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków oraz analityki do kart rozrachunkowych;

12) Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej;

13) Prowadzenie ewidencji, aktualizacja wyceny oraz umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

14) Przygotowywanie projektu zarządzenia i materiałów do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku gminy i urzędu oraz jej rozliczanie;

15) Prowadzenie spraw finansowych związanych z umowami najmu lokali użytkowych;

16) Sprawowanie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych;

17) Przypis należności i windykacja dochodów:

a) z tytułu czynszu najmu,

b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

c) z tytułu przeniesienia prawa własności gruntów komunalnych na rzecz osób fizycznych,

d) z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych,

e) z tytułu sprzedaży mienia gminy,

f) z tytułu opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu.

18) Sporządzanie listy płac;

19) Prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS;

20) Sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS;

21) Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od osób fizycznych;

22) Sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń;

23) Sporządzanie sprawozdań z funduszu płac;

24) Sporządzanie list diet dla radnych;

25) Wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń osobom, dla których urząd prowadzi archiwum;

26) Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich dowodów księgowych;

27) Dokonywanie przelewów;

28) Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów;

29) Gromadzenie i badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym przedłożonych deklaracji podatkowych;

30) Przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat;

31) Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych;

32) Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległych podatków i opłat oraz prowadzenie postępowania zabezpieczającego;

33) Przygotowywanie materiałów i niezbędnych danych do projektów uchwał rady gminy, ustalających wysokość podatków i opłat lokalnych;

34) Prowadzenie spraw z zakresu udzielanych ulg podatkowych;

35) Wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe;

36) Rozpatrywanie odwołań składanych przez podatników do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz prowadzenie wymaganej korespondencji z Samorządowym Kolegium Odwoławczego;

37) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i aktualizowaniem przez podatników podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP);

38) Prowadzenie kasy urzędu;

39) Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych walorów;

40) Dokonywanie operacji gotówkowych (Wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez wyznaczone osoby pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty;

41) Dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące;

42) Niezwłoczne zawiadomienie przełożonych o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy;

43) Sporządzanie raportów kasowych z dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych;

44) Wystawianie Rp-7 dla byłych pracowników POM, RSP, szkół gminnych oraz dla pracowników aktualnie zatrudnionych;

45) Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w zakresie wykonywanych przez referat zadań;

46) Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz tajemnicy skarbowej;

47) Opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

48) Prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) a w zakresie nieregulowanym ustawa zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;

49) prowadzenie spraw związanych z centralizacją VAT i rozliczeń VAT.

Kierownik Referatu Finansowego zastępowany jest przez pracownika Referatu Finansowego na podstawie upoważnień Wójta do wykonywania obowiązków Skarbnika podczas jego nieobecności.

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24